2Peter (3/3)    

1. Kompoakepahi ko! Ih keriaun kisinlikou met me I kadarowohng kumwail. Nan kisinlikou riau pwukat I song en pangenkin kumwail lamalam mwakelekel kei ni ei katamankin kumwail soahng pwukat.
2. Eri, kumwail tamanda mahsen en soukohp ako me wiawiher kawao oh kosonned en Kaun-o oh Sounkomour me amwail wahnpoaron ko kihong kumwail.
3. Mwohn mehkoaros, kumwail en ese pwe ni imwin ahnsou kan aramas ekei pahn pwarodo me pahn kin kaweidki ar mour pein ar ineng suwed kan. Re pahn kin kepitkin kumwail,
4. ndinda, “E soh inoukihong kumwail me e pahn pwurodo? Eri, ia ih? Samatail ko melahr, a mehkoaros duweduwehte sang nin tepin sampah eh wiawihda!”
5. Irail sohte kin men ese duwen Koht eh ketin mahsenier kawao, oh duwen nanleng oh sampah eh wiawihkihda mahseno, duwen sampah eh pwarada oh wiawihda sang pihl oh nan pihl,
6. oh duwen eh ohkihla pihl kawao, iei pilen Nohlik Lapalapo.
7. Ahpw, nanleng oh sampah en ahnsou wet mihmihehki mahsenohte en Koht oh wie nekinek ong ni ahnsou re pahn ohkihla kisiniei. Re wie nekinek ong ni rahnen kadeik, iei rahnen kamwomwmwomwlahn me suwed kan.
8. A kumwail, kompoakepahi ko, kumwail dehr manokehla mehkotet: duwen mwohn silangin Koht, rahnteieu oh sounpar kid ara raspenehte, oh duwen sounpar kid eh duwehte rahnteieu rehn Koht.
9. Kaun-o sohte kin ketin pwapwand ni wiepen sapwellime inou, duwen ekei ar kin lemeleme. Ahpw e kin ketin kanengamahiong kumwail, pwehki eh sohte ketin kupwurki emen en lekdekla, pwe e ketin kupwurki koaros en wiliakapwala oh sohpeisang nan diparail kan.
10. Eri, Rahnen Kaun-o pahn leledo duwehte lipirap emen. Ni rahno, lahng pahn sohrala ni ngihl kamasepwehk, audepen pahnlahng pahn roangala, ohkihla kisiniei, oh sampah iangahki audepe kan koaros pahn sohrala.
11. Eri, ma mepwukat pahn ohla nin duwe met, a ia duwen kumwail, soangen mour da me konehng kumwail en weweidki? Amwail mour uhdahn pahn konehng en kin mwakelekel oh kasarawihong Koht,
12. nindokon amwail kasikasik sapwellimen Koht Rahno, oh wia uwen me kumwail kak pwe en kamwadangahdo-Rahno me lahng pahn roangala oh ohkihla kisiniei, oh audepen pahnlahng pahn peikipeseng karakar mwuledek.
13. Eri, kitail koapworopwor oh awiawih lahng kapw oh sampah kapw, wasa me pwungen kalahngan en Koht pahn poadada ie poatopoat, duwen eh ketin inoukidahr.
14. Eri, kompoakepahi ko, nindokon amwail kasikasik Rahno, kumwail wia uwen me kumwail kak pwe kumwail en kin mwakelekel oh pwung mwohn silangin Koht ni kapehd popohl.
15. Kumwail tehk mwahu sapwellimen Kaun-o kanengamah ong kumwail ni eh ketikihong kumwail ahnsou mwahu en ale komour, duwen riatail kompoakepatail Pohl eh ntingkiwohngkumwailehr ni soangen kupwurokongohte me Koht ketikihong.
16. Ih met me e kin koasoia nan nah kisinlikou kan koaros. Mie ekei wasa nan nah kisinlikou kan me apwal en kawehwehda, oh me soaloalokong kan oh me kohweikohdo kan kin kawehwehda sapwung, duwehte ar kin wiahiong wasa teikan en nan Pwuhk Sarawi. Iei duwen ar kin pein wiahiong irail kaupahr.
17. Eri, kompoakepahi ko, ni amwail eseier mepwukat, kumwail kaleke pwe kumwail dehr iangala padahk likamw en aramas suwed pwukat oh pwupwuweisang nan mour teng en amwail pwoson.
18. A kumwail nantihong amwail kalaudehla rehmwail kalahngan en atail Kaun oh Sounkomour Sises Krais oh pil marainkihla ih. Eri, kaping oh wahu en kowohng ih, met oh pil kohkohlahte. Amen.

  2Peter (3/3)