2Kings (7/25)  

1. Elisa eri sapeng, patohwan, “Kumwail rong dahme KAUN-O mahsanih! Ni soangen ahnsou wet lakapw, paunen pilawa ehu pahn netila ni mwohni silper ehu, oh paunen parli riau pahn netila ni mwohni silper ehu, nan Sameria.”
2. Eri, lapalap me kin wia sawasepen nanmwarkio ahpw patohwanohng Elisa, “Met sohte kak wiawi-pein KAUN-O pil sohte kak ketikihdo wahn pilawa ni ahnsou mwadang!” Elisa ahpw sapeng, ketihtihki, “Komw uhdahn pahn kadehdehki mesomwen, ahpw komw sohte pahn iang tungoale.”
3. Eri, ohl tokutok pahmen mihmi ni ewen kelen Sameria, me ndapene nanpwungarail, “Kitail pahn mihmi met oh awiawih mehla?
4. Sohte katepen atail pahn pedolong nan kahnimwo, pwe kitail pahn mehkihla atail duhpek wasao; ahpw ma kitail pahn pil mihmihte wasaht, kitail pahn pil mehla. Eri, kitail kohla nan kahnimpwal en mehn Siria ko oh pangkitailla. Ma irail poakepoake kitail, eri, kitail pahn mourla; a ma re kemeikitailla, soh mehn wiawi, kitail uhdahn pahn mehla.”
5. Eri, re ahpw mwesel nin soutiko, kolahng ni kahnimpwal en mehn Siria ko; ahpw ni ar lel mwo, sohte aramas emen re diarada wasao.
6. Pwe KAUN-O ketin kupwurehda pwe karis en mehn Siria ko en rongada lapalahn ngihl ehu, rasehng ngilen werennansapw me ngiringirisek oh oahs me tangatang, oh ngilen karis en sounpei tohtohie; kahrehda re medemedewe me nanmwarkien Israel pwaindahr oh kapokonepenehr nanmwarki kan en wehin Id oh Isip pwe re en mahweniong irail.
7. Eri, nin soutikohte re tangdoaui, kesehla imwarail impwal kan, oh neirail oahs akan oh ahs akan; re tangasang arail kahnimpwalo.
8. Ni ohl tokutok pahmeno ar lel ni irepen kahnimpwalo, re ahpw pedolong nan ehu impwal ko oh tungoale kisin tungoal ko oh nimpil, oh wahsang dipwisou kei loale, silper, kohl, oh likou. Irail eri kohieisang wasao oh ekihla dipwisou ko. Re ahpw pil pwurala, pil pedolong nan ehu impwal tohrohr, pil wahsang oh ekihla dipwisou ko me re diar loale.
9. Eri, re ahpw ndapene nanpwungarail, “Sapwung ehu me kitail wiadahret! Rahnwet rahnen rohng kaperen ehu, kitail ahpw sohte mweseiseiki. Ma kitail awiawih lao lel nimenseng, sohte mweseiseiki, kitail uhdahn pahn ale kalokolok. Nna, kitail kohla ahnsou wet oh pakairkihong sapwellimen nanmwarkio lapalap akan!”
10. Re ahpw pwurasang ni kahnimpwal en mehn Siria ko, oh pwurala Sameria oh pakairkihong silepen kehlo duwen ar kohla nan kahnimpwal en mehn Siria ko oh sohte diar aramas wasao, oh sohte rong mehkot, ihte oahs kei oh ahs kei me wie sensel, oh kahnimpwalo solahr towe.
11. Silepe ko eri pakairkihla oh rohng wet ahpw lella ni tehnpas en nanmwarkio.
12. Nanmwarkio ahpw ohpala wasa nipwongo oh mahsanihong sapwellime lapalap ako, “I pahn ndaiong kumwail dahme mehn Siria ko koasoakoasone. Re ese me kitail mihmi nan apwal en lehk lapalap, ihme re kohieisangki nan ar kahnimpwalo oh wie rukuruk nansapw, awiawih atail pahn kohieila sang nan atail kahnimwet pwe kitail en repen mwenge, re ahpw pahn kolkitaildi ni atail momour oh kalowehdi atail kahnimwet.”
13. Emen sapwellime lapalap ako ahpw patohwan, “Aramas akan en kahnimw wet rasehngehr me melahr akan. Eri, kitail kadarala ekei aramas iangahki oahs limmen me luhwehdi ko. Pwe kitail en mwasahn dahme pahn pweida.”
14. Irail eri pilada ohl ekei. Nanmwarkio eri ketin kadarirailla pwe re en patohlahng nan kahnipwal en mehn Siria kan oh tehk mwahu dahme wiawiher.
15. Irail eri patopatohla idihdawehn mehn Siria ko lel ni Pillap Sordan; re ahpw diarada duwen wasa koaros nanialo eh diren likou oh dipwisou me mehn Siria ko keseseli nan ar karuaruwen tangdoaui. Meninkeder ko eri pwurodo oh pakairkihong nanmwarkio soahng koaros.
16. Aramas ako eri patohla oh simwihada kahnimpwal en mehn Siria ko; kahrehda paunen pilawa eisek kin netila ni mwohni silper ehu, a paunen parli rieisek pil mwohni silper ehu. Eri, mahsen en KAUN-O ahpw pweida.
17. Nanmwarkien Israel ketin kilelehdi sapwellime lapalap me kin uh mpe en sinsile ewen kelen kahnimwo. Eri, aramas ako ahpw tiakedi oh kemehla wasao, nin duwen me Elisa kohpadahr ni ahnsou me nanmwarkio ketin pas reh.
18. Pwe ni Elisa eh kohpadahng nanmwarkio, patohwan, “Lakapw ni soangen ahnsou wet paunen parli rieisek pahn netila ni mwohni silper ehu oh paunen pilawa eisek pahn netila ni mwohni silper ehu, nan Sameria,”
19. a sapwellimen nanmwarkio lapalapo ahpw sapeng, patohwan, “Met sohte kak wiawi-pein KAUN-O pil sohte kak ketikihda wahn pilawa ni ahnsou mwadang!” Elisa ahpw sapengki, “Komw uhdahn pahn kadehdehki mesomwen met, ahpw komw sohte pahn iang tungoale.”
20. Eri, iei met me pweidahr reh: aramas ako tiakedi oh kemehla ni ewen kelen kahnimwo.

  2Kings (7/25)