2Corinthians (9/13)  

1. I sohte anahne padahkiwohng kumwail duwen sawas me kin pekederlahng sapwellimen Koht souleng kan nan Sudia.
2. Pwe I ese mehlel duwen amwail kin men sawas, oh I kin suweikin kumwail ong mehn Masedonia kan; ni ei kin ndahng irail me riatail kan nan Akaia kaunopadahngehr wia sawas wet sang nan sounpar samwalahro. Eri, karasepe wet ahpw kin kamwakidada me tohto rehrail.
3. Ihme I kadarkihwei riatail pwukat, pwe at suweikin kumwail ni met dehr wiahla lokaia likamw; oh pwe duwen ei ndahier me kumwail pahn onopadahr amwail sawas.
4. Eri, ma ekei mehn Masedonia pahn iang ie, re ahpw diarada me kumwail sohte onopada mehkot, ia uwen at pahn namenekla-de amwail pahn pil namenekla-pwehki at koapworopworkin kumwail laud.
5. Eri, ihme I lemehkihda duwen eh konehng mehlel I en peki rehn riatail pwukat, re en tiengwei oh kaunopada kisakis me kumwail inoukidahr me kumwail pahn kihpene. Soahng koaros ahpw pahn kaunopada ni ei pahn lelewei rehmwail, oh ahpw pahn dehdehda ma kumwail kihda ni kupwuramwahu, a kaidehk ni mehnseiren.
6. Kumwail tamataman duwen aramas me kin kamwarak kisin werentuhke malaulau, eh pahn dolung wa malaulau; a aramas me kin kamwarak werentuhke tohto, eh pahn dolung wa tohto.
7. Eri, emenemen en kihda eh kisakis duwen me e koasoanedier nan kapehde, kaidehk ni mehnseiren de ni mwomwen idihd; pwe Koht kin ketin poakohng me kin perenki kihwei mehkot.
8. Pwe Koht kak ketikihong kumwail laudsang me kumwail kin anahne, pwe amwail anahn en itar ahnsou koaros ong pein kumwail oh pil ong ni soangen doadoahk mwahu teikan.
9. Duwen me ntingdier nan Pwuhk Sarawi: “E ketin sapan kisekise me semwehmwe kan, sapwellime kalahngan kin poatopoat kohkohlahte.”
10. Pwe Koht me kin ketikihong soumwet akan kisin werentuhke oh pilawa mehn tungoal, ih me pahn pil ketikihong kumwail werentuhke koaros me kumwail anahne oh ih me pahn ketin kakairada pwe en wiahla wahnsahpw en amwail kadek.
11. E pahn ketin kupwurehda pwe kumwail en kepwehpwe ni uwe ehu me itar ahnsou koaros pwe kumwail en sapan ahnsou koaros, me kahrehda me tohto pahn kin kapingkalahngankihong Koht amwail kisakis kan me re alehsang reht.
12. Pwe doadoahk en sawas wet me kumwail kin wia, kaidehn sawasepen sapwellimen Koht aramas akante, pwe e kin kahrehda wiepen kapingkalahngan ong Koht sang rehn me tohto.
13. Oh pwehki ar kin ale kadehdehn doadoahk en sawas wet, me tohto pahn kin kapingahki Koht amwail loalenohng rongamwahu en Krais oh kadek mehlel ni amwail kisakis kan ong irail oh ong meteikan.
14. Irail eri pahn kapakapkin kumwail sang nan kapehdirail pwehki kalahngan lapalap me Koht ketikihong kumwail.
15. Eri, kitail kapingkalahngankihong Koht sapwellime kisakis kesempwal wet!

  2Corinthians (9/13)