2Corinthians (8/13)  

1. Riat ako, se men kumwail en ese dahme kalahngan en Koht ketin wiadahr nan mwomwohdiso kan nan Masedonia.
2. Irail inenen tihwohkihla lokolok laud kei me lelohng irail, ahpw arail peren me laud mehlel. Ihme nan arail semwehmwe, re kasalehda ar kupwur sapan ni meirong me re wiahda.
3. Pwehki ngehi I pein kadehde duwen ar kihda uwen me re kak oh pil laudsang. Sang ni pein nsenarail
4. re ngidingidkihong kiht se en ale ar kisakis kan oh re en iang wia sawas ong souleng en Sudia kan.
5. Re wiahda mepwukat laudsang me se koapworopworki me re pahn wiahda. Pwe mahs re mweidohng pein irail Kaun-o; a mwuhr ong kiht, pahn kupwur en Koht.
6. Ihme se pekihki rehn Taitus me tapihadahr rehmwail doadoahk kaselel wet, pwe en usehla oh sewesei kumwail kaunsekala doadoahk en limpoak kesempwal wet.
7. Kumwail kepwehpwelahr ni soahng koaros me mi rehmwail: ni pwoson, ni mahsen, ni kupwurokong, ni pwerisek en sawas, oh ni amwail limpoak ong kiht. Eri, kumwail en pil sapan ni doadoahk en limpoak wet.
8. Kaidehkin kosonned ehu me I padokowohng kumwail met; a pwehki ei men kasalehiong kumwail uwen pwerisek en meteikan ong doahken sawas, ihme I men kadehde ma amwail limpoak me uhdahn mehlel de soh.
9. Pwe kumwail ese mwahu duwen kalahngan en atail Kaun Sises Krais: duwen eh uhdahn kepwehpwe, e ahpw ketin wiahla me semwehmwe men pwehki kumwail, pwe kumwail en kepwehpwekihla sapwellime semwehmwe.
10. Ih duwen ei lamalam met ong irair wet: me mwahu ong kumwail kumwail en kanekehla dahme kumwail tapihadahr nan sounpar samwalahro. Kumwail me tapihada doadoahk wet oh pil tepin inengieng wia.
11. Eri, kumwail wonlahte oh kanekehla! Kumwail nantihongete kanekehla duwen me kumwail koasoanedier mahs, uwen amwail kak sang nan amwail pai ahnsou wet.
12. Pwe ma kumwail pahn kin ngoangki kihwei, Koht pahn kin kupwurperenki uwen me kumwail pahn kak kihwei, ahpw e sohte pahn kupwurperenki amwail kihwei mehkot me kumwail sohte kakohng.
13. I sohte men kamarahrahla en meteikan wisik oh uhd katoutouwihkumwailla. Ahpw I men koaros en soangen pahrekteieu; pwe nan amwail reken dipwisou ahnsou wet, me uhdahn konehng kumwail en sewesehki irail kan me sohte ar dipwisou. Pwe ni amwail pahn uhd anahne mehkot, a irail pahn uhd reken dipwisoula, re en pil seweseikumwailda. Ih duwen koaros ar pahn kin soangen pahrekteieu.
14. I sohte men kamarahrahla en meteikan wisik oh uhd katoutouwihkumwailla. Ahpw I men koaros en soangen pahrekteieu; pwe nan amwail reken dipwisou ahnsou wet, me uhdahn konehng kumwail en sewesehki irail kan me sohte ar dipwisou. Pwe ni amwail pahn uhd anahne mehkot, a irail pahn uhd reken dipwisoula, re en pil seweseikumwailda. Ih duwen koaros ar pahn kin soangen pahrekteieu.
15. Duwen me ntingdier nan Pwuhk Sarawi: “Aramas me rikpene me tohto, e sohte depala; oh aramas me rikpene me malaulau, e pil itar.”
16. Ia uwen at kapingkalahngankihong Koht eh ketin audehkihla Taitus kupwur ngoang en sewesei kumwail duwehte kiht!
17. Kaidehkinte pwehki at pekipeko me e wiahki met, ahpw eh ngoangki sewesei kumwail, oh eh pwarowei rehmwail sang ni pein nsene.
18. Se pil kadarowohng kumwail riato me ndandkihla nan mwomwohdiso kan koaros doadoahk en kapahrengki rongamwahu.
19. A pil ehu, mwomwohdiso kan piladahr oh idihadahr en kin iang kiht ni at seiloak kan en waseli doadoahk en limpoak wet ong ni kalinganpen Kaun-o, oh en pil kasalehda at ineng en sewese souleng kan.
20. Se inenen kin kanahieng pwe aramas dehr kin lokaia tohtohki duwen at kin apwahpwalih kisakis laud pwukat.
21. Pwe iei at lamalam ni kohwa wet: pwe soahng koaros en pwung, kaidehkinte mwohn silangin Kaun-o, ahpw pil mwohn mesen aramas akan.
22. Eri, se pil kadarowohng kumwail riat emen tohrohr me iang ira; se kadehdeier pak tohto duwen eh pwahtiet oh pwerisek ni doadoahk tohto oh doahken sawas. Oh pwehki eh koapworopworkin kumwail me laud, ihme eh men sewesei kumwail me pil laud mehlel.
23. A duwen Taitus, ih iengei oh sawasepei me kin iang ie doadoahk en sewesei kumwail. Oh duwen irail teikan me iang kohwei, iei irail meninkeder en mwomwohdiso kan oh kalinganpen Krais.
24. Eri, kumwail kasalehiong irail amwail limpoak, pwe mwomwohdiso kan koaros en kadehde oh ese me at kapingai kumwail me uhdahn pwung oh mehlel.

  2Corinthians (8/13)