2Corinthians (6/13)  

1. Eri, kiht me kin iang Koht ketin wiewia sapwellime doadoahk kan, se peki ni ngidingid rehmwail pwe kumwail en dehr kin mwamwahliki sapwellime kalahngan me kumwail aleier.
2. Kumwail rong dahme Koht mahsanih: “I karongeiuk, ni ahnsowo eh leledo me I pahn kasalehiong uhk ei kupwurkalahngan; I seweseiukada, ni rahno eh leledo me I pahn komouruhkala.” Eri rong! Iet ahnsoun ale sapwellimen Koht kupwurkalahngan; rahnwet, ih rahnen komourla.
3. Se sohte men aramas emen en kahdsuwedih at kohwa doadoahk, ihme se sohte kin men kadirapwahki emen.
4. Eri, se kin kasalehda ni mehkoaros me se kin wia, me kiht ladun Koht kei, ni at kin kanengamah ni ahnsoun lokolok, ni at apwal akan, ni ahnsoun at pwunod akan,
5. ni at wowoki, lekdekiong nan imweteng, ni aramas akan ar kin mwoarongkinkitada, ni at doadoahk laud akan, ni at kin pepehd nipwong oh kaisihsol.
6. Se kasaledahr me kiht ladun Koht kei sang ni at mour mwakelekel, dehdehki, kanengamah, oh kadek; sang Ngehn Sarawi, sang at limpoak mehlel,
7. sang at kin kalohki mahsen me mehlel, oh sang ni manaman en Koht. Se kin tehtehn mahwenki pwung, pwe se en peiki oh pein doarehkinkitala.
8. Se kin ale wahu oh pil saroh; se kin ale lokaia suwed oh pil kaping. Aramas akan kin wiahkin kiht sounkaweid likamw ekei, ahpw se kin lokaia mehlel;
9. re kin wiahkin kiht aramas mwahl kei, ahpw se ndandlahr rehn aramas koaros. Likamwete kiht aramas mehla kei, ahpw soh, se momourte. Mehnda ma se aleier lokolok, se sohte mehkihla;
10. mehnda ma se nsensuwed, se kin pereperen ahnsou koaros; likamwete se me semwehmwe, se ahpw kin kakepwehpwehla me tohto; likamw se sohte ahneki mehkot, ahpw se ahneki mehkoaros.
11. Kompoakepahi souleng en Korint kan! Se koasoakoasoi mehlel ong kumwail, se wewehkadahng kumwail audepen nan kapehdit.
12. Se sohte ekisang kumwail mehkot, kumwail me kin ekisang kiht audepen nan kapehdamwail kan.
13. I koasoakoasoiong kumwail duwehte nei seri kompoak kei: eri kumwail kasalehiong kiht soangen pepehmohte me se kin ahneki ong kumwail. Kumwail langahda douluhl mohngiongimwail kan!
14. Eri, kumwail dehr kapahrek kumwail ong me seupwoson akan ni amwail doadoahk kan, pwe met sohte kak wiawi. Pwe ia duwen me pwung eh kak miniminiong me sapwung? Ia duwen marain eh kak ehuong rotorot?
15. Ia duwen Krais oh Tepil ara kak pwungkipene mehkot? Dahme souleng men oh me seupwoson men ira ahnekipene?
16. Ia duwen tehnpas en Koht oh dikedik en eni kan ar kak patpene? Pwe iei kitail me tehnpas en Koht ieias, duwen pein Koht eh mahsanih: “I pahn wiahda tehnpesei oh kousoanla rehrail, I pahn wiahla ar Koht, oh irail pahn wiahla nei aramas.”
17. Eri, Kaun-o ketin mahsanih, “Kumwail uhdahn pahn pweieksang rehrail, oh tohrohreweisang irail. Kumwail dehr sair mehkot samin rehrail, I ahpw pahn apwalih kumwail.
18. I pahn wiahla Samamwail, oh kumwail pahn wiahla nei seri; Kaun-o, Wasa Lapalahpie, me mahmahsen.”

  2Corinthians (6/13)