2Corinthians (5/13)  

1. Pwe kitail ese me impwal wet me kitail kin mihmi loale-iei paliwar en sampah wet-ni eh pahn mwerpeseng, Koht pahn ketikihong kitail ihmw ehu nanleng pwe kitail en kin kousoan ie; eri, dehu wet pein ih me ketin wiahda oh e pahn poatopoatete.
2. Eri, nin sampah wet, kitail kin tihwokihla atail men pedolong nan deutail nanleng,
3. pwe ma kitail pahn alehdi deutailo, e pahn mie paliwaratail.
4. Nindokon atail kin mihmi nan impwal en sampah wet, kitail kin weirengkihla atail pwunod, kaidehkin pwehki atail men kesehla paliwaratail mehn sampah wet, ahpw pwehki atail ngoangki alehdi paliwaratail mehn nanleng, pwe mehla en lohdiong pahn mour.
5. Koht me ketin kaunopadahng kitail wekidekla wet, iei me e ketikihongkin kitail Ngene, mehn kadehdepen mehkoaros me e pahn ketikihong kitail.
6. Ih me loalatail kin diren kehlailki ahnsou koaros. Kitail wehwehki me nindokon atail kin kousoan nan paliwar en sampah wet, kitail saikinte kousoanla rehn Kaun-o nan mwoale nanleng.
7. Pwe pwoson me kitail kin weweidki, kaidehk marain en paliwar.
8. Eri, loalatail diren kehlail oh kitail kin ngoangki pedoisang nan paliwaratail wasaht oh kolahng nan deutail rehn Kaun-o.
9. Ahpw mwohn mehkoaros, kitail ngoangki kaparanda kupwur en Kaun-o, mehnda ma kitail kousoanla paliet de palio.
10. Pwe kitail koaros uhdahn pahn pwarala rehn Krais, pwe en kadeingkitailda. Emenemen pahn ale pwaise nin duwen me konehng eh wiewia mwahu de suwed nindokon eh mour nan paliwere nin sampah.
11. Eri, nan at eseier mwahu dahkot lemmwiki Koht, se kin song padahkihong aramas akan duwe. Koht ketin mwahngih kiht unsek, oh I koapworopworki me kumwail pil ese ie nan mohngiongimwail.
12. Se sohte koangngoangehkin kumwail kumwail en kapinga kiht, ahpw se songosong kihong kumwail dahme kumwail kak suweikin kiht, pwe kumwail en kak sapeng irail kan me kin suweiki mwomwen ar wiewia kan a kaidehk poadidien nan kapehdirail.
13. Pwe kiht, ma se kin mwomwen iahkala, pwehki Koht me se kin wiahki met; a ma se kin mwomwen loalokong, pwehki kumwail me se kin wiahki met.
14. Pwe limpoak en Krais me kamwakamwakid kiht, pwehki at dehdehkier padahk wet: aramastehmen pwoukihla aramas koaros; met wehwehki me aramas koaros pil iang mehla.
15. E ketin pwoukihla aramas koaros, pwe irail kan me momour, re dehr kin mourki pein ihr, ahpw re en kin mourkihte ih me pwoukinirailla oh ketin iasada pwe en ketikihong irail mour.
16. Eri, sang met kohla, kitail solahr pahn kin kilang oh kasawih aramas nin duwen lamalam en aramas. Mehnda ma kitail kasawih Krais mahso nin duwen lamalam en aramas, a met kitail solahr wia soahng wet.
17. Pwe ni mehmen eh wiahla sapwellimen Krais, e kin wiahla aramas kapw men; mehn mahso sohrala, oh me kapw uhd wiliandi.
18. Koht me kin ketin wiahda soahng pwukat koaros. E ketin wekidkitailla rehn Krais sang ni imwintihti ong ni kompoakepah kei. E pil ketikihong kitail atail kohwa doadoahk pwe aramas teikan en pil wiahla kompoakepah.
19. Eri, ih audepen atail rongamwahu en met: duwen Koht eh ketin kupwukupwure pwe ni mwaren Krais aramas koaros en wiahla kompoakepah. Oh duwen eh sohte men ketin kapwukoanehkin irail diparail kan, oh eh ketikihong irail mahseno me padahkihong irail duwen eh kin ketin wiahkinirailla kompoakepah.
20. Eri, iet kiht, meninkeder en Krais kei, oh pein Koht me ketin panapanawih kumwail sang ni at padahk. Eri, se peki rehmwail ni ngidingid, ni mwaren Krais, kumwail en wekila sang ni imwintihti ong ni kompoakepahn Koht.
21. Krais sohte uhdahn dipe, Koht ahpw wiahkihla ih mwomwen aramas dipan duwehte kitail, pwe kitail en iang ahnekihla pwungen Koht reh.

  2Corinthians (5/13)