2Corinthians (2/13)  

1. Eri, iet me I koasoanedier duwen irair wet: I solahr pahn pwarowei rehmwail, pwe I dehr kin kahrehiong kumwail nsensuwed.
2. Pwe ma I pahn kahrehiong kumwail nsensuwed, a ihs me pahn kak kansenamwahwihiehla, kaidehn kumwail kan me I kansensuwedihalahr?
3. Eri, ih kahrepen ei ntingkiwohngkumwailehr: pwe I sohte men kohwei oh diarada ei nsensuwed sang rehmwail me I kin kasikasik en kansenamwahwihiehla. Pwe I uhdahn ese me ni ei kin nsenamwahu, kumwail koaros pil kin nsenamwahu.
4. Ihme I ntingwohng kumwail ni kapehd toutou, oh ni pwunod, oh ni sengloal, kaidehk pwe I en kansensuwedihkumwailla, a pwe kumwail en pehmada uwen ei limpoakohng kumwail.
5. Eri, ma emen kansensuwedihadahr emen, kaidehk ngehi me e kansensuwedihala, pwe kumwail koaros-uwe ieu. (I ndahte met pwe I sohte nohn men iding aramaso.)
6. A kalokolok me e aleier sang pali laud en kumwail e itarohngehr.
7. Eri met, kumwail pahn mahkohng oh sewesehda, pwe eh nsensuwed dehr lalaudla oh kauwehla eh mouren souleng.
8. Eri, I peki rehmwail ni ngidingid, kumwail en kasalehiong amwail limpoak mehlel.
9. Pwe ih kahrepen ei kadarowohng kumwail kisinlikowo: pwe I men ese mwahu iramwail, ma kumwail me peik ahnsou koaros ni ei padahk kan.
10. Ma kumwail pahn kin mahkikihong emen mehkot, I pil pahn mahkohng. Pwe ni ei kin mahkohng emen-ma mie kahrepen ei pahn mahkohng-I kin mahkohng pwehki kumwail mwohn silangin Krais,
11. pwe Sehdan en dehr poweikitaildi; pwe kitail eseier duwen eh koasoandi kan.
12. Ni ei leledo nan Troas pwe I en kapahrengki Rongamwahu duwen Krais, I diarada me Kaun-o ketin langadahngieier wehnimw kaselel ehu pwe I en doadoahk wasao.
13. Ahpw I nsensuwedkihla kowahlap ei sohte diarada riatail Taitus. Iei me I kamwurimwurkihong aramas akan wasao oh douluhllahng Masedonia.
14. Eri, kitail kapingkalahngan ong Koht! Pwehki eh ketin kupwuredahr kitail en kin iang Krais ahnsou koaros, duwehte sapwellime lidu kei nan sapwellime kapar en powehdi. Oh e ketin doadoahngkin kitail pwe kitail en kaparahla rehn aramas akan marain en Krais, duwehte pwohn leh pwohtik pwohmwahu ehu me kin ikiparpeseng wasa koaros.
15. Pwe kitail rasehng pwohn warpwohmwahu me Krais kin ketin meirongkihong Koht, me pil lelohng me komokomourla kan oh me wie leklekdekla kan:
16. ong me wie leklekdekla kan pwohsuwed ehu me kin kahrehiong irail mehla; a ong me komokomourla kan, pwohtik pwohmwahu ehu me kin kahrehda mour. Eri, ihs me kak wia soangen doadoahk wet?
17. Pwe kiht, se sohte duwehte aramas tohto, me kin doadoahngki mahsen en Koht duwehte dipwisou pweitikitik me re kin netikihla; pwe at padahk kin pwilisang rehn Koht, me ketin poaroneikitodo. Se kin kapahrek ni mehlel mwohn silangi, duwen ladun Krais kei.

  2Corinthians (2/13)