2Corinthians (10/13)  

1. Ngehi, Pohl, men pein wia ei pekipek ngidingid rehmwail- dene I me kin mpahi oh aktikitik ni ei kin mihmi rehmwail, ahpw kin lipwoar ni ei kin dohsang kumwail. Eri, I peki ni ngidingid rehmwail sang ni kupwurlimpoak oh kadek en Krais:
2. kumwail dehr kin kahrehiong ie I en kin lipwoar ni ei pahn kohwei rehmwail; pwe mehlel I pahn lipwoare irail kan me kin nda me I kin weweidki tiahk en sampah.
3. Mehlel pwoat me se mihmi nin sampah; ahpw se sohte kin pei duwen tiahk en sampah.
4. Pwe tehtehn pei me se kin doadoahngki nan at mahwen, kaidehk tehtehn sampah kei, pwe tehte manaman ekei en Koht, mehn kamwomwala wasa kehlail kan. Se kin kauwehla mahsen en widing kan;
5. se kin kesehdi soangen aklapalap koaros me kin uhda oh kin pelianda erpit en Koht; se kin salihedi soangen lamalam koaros pwe en peikiong Krais.
6. Oh mwurin amwail pahn kadehdehda amwail peik mehlel, se pahn kakehr kaloke me ketihwo kan.
7. Kumwail kilang dahme sansal mwohn masamwail kan. Ma mehmen lemeleme me ih sapwellimen Krais, en pil lemelemehte me kiht pil sapwellimen Krais duwehte ih.
8. I sohte namenengki eh laudla ei suweiki manaman me Kaun-o ketikihong kiht-eri, manaman en kamwahwihkumwailla, kaidehk manaman en kauweikumwailla.
9. I sohte men kumwail en wiahkin ie aramas emen me men kamasangkin kumwail nei kisinlikou kat.
10. Pwe mehmen pahn nda, “Nein Pohl kisinlikou kan me nohn uk oh kehlail, ahpw ni eh kin piserdo rehtail, e kin luwet oh eh mahsen kan pil sohte wia mehkot.”
11. Soangen aramas menet, en ese pwe sohte wekpeseng ehu mie nanpwungen dahme se kin ntingkiwohng kumwail nan at dohsang kumwail oh me se pahn kin wiahiong kumwail ni at pahn mihmi rehmwail.
12. Mehlel pwe se sohte men kapahrekiong kiht de karasaiong kiht ekei aramas me kin suweiki pein irail. Ia uwen pweipwei en aramas pwukat! Pwe re kin pein wiahda sohngparail mehn sohng pein irail.
13. A kiht, at suweikin kiht pahn kin itaitete; oh sohte pahn daulih uwen doadoahk ehu me Koht ketin kilelehdiong kiht, me kumwail pil iang mi loale.
14. Eri, pwehki amwail iang mihmi nan uwen doadoahk me kileldi wet, se sohte daulihala ni at pwarowohng kumwail wa Rongamwahu duwen Krais.
15. Eri, se sohte suweiki doadoahk me ekei wiadahr palihlahsang doadoahk me kileldi me Koht ketikihong kiht. Ahpw se koapworopworki me amwail pwoson pahn keirda, oh at doadoahk rehmwail pahn kak laudsang mehlel, nin duwen uwen doadoahk me Koht ketin kilelehdiong kiht.
16. Se ahpw pahn kak kapahrengki Rongamwahu nan wehi teikan palilahsang kumwail, oh se sohte pahn suweiki doadoahk me emen wiawiher nan wasa pwuko.
17. Ahpw duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih, “Mehmen me men suweiki mehkot, a en suweiki dahme Kaun-o ketin wiahda.”
18. Kaun-o sohte kin ketin pwungki aramas me kin kapinga pein ih, ahpw sapwellime kaping kin kohieng aramas me e kin ketin pwungki.

  2Corinthians (10/13)