2Corinthians (1/13)  

1. Sang ngehi Pohl, me aledier doadoahk en wahnpoaron en Krais Sises sang ni kupwur en Koht, oh riatail souleng Timoty- Ong mwomwohdisohn Koht me mi Korint, oh ong sapwellimen Koht souleng koaros nan wehin Krihs:
2. Koht Samatail oh atail Kaun Sises Krais, ira en ketin kupwurehkin kumwail sapwellimara kalahngan oh popohl.
3. Kitail kapinga kalahngan en Koht, Semen atail Kaun Sises Krais, ih Samatail me kalahngan oh Koht me pwarer en kansenamwahu koaros.
4. Ih me kin ketin sewesei kitail nan atail apwal akan koaros, pwe kitail en pil kak sewese irail kan me kin mihla nan soangen apwal koaros, ni atail kin doadoahngki soangen sawasohte me pein kitail kin ale sang rehn Koht.
5. Pwe duwen atail kin iang pwaisanki en Krais eh lokolok mwuledek, ih duwen atail kin iang ahneki sawas laud sang rehn Krais.
6. Ma se kin lokolok, iei pwe en wia sawasapamwail oh komourpamwail. Ma sawas kin kohieng kiht, eri, kumwail pil kin nsenamwahuki sawas wet, oh kehlailkihda pwe kumwail en kin kanengamahiong soangen lokolok de apwal kohte me se kin kanengamahiong.
7. Eri, at koapworopworkin kumwail me uhdahn kehlail; pwe se ese, me duwen amwail kin iang kiht nan at lokolok kan, kumwail pil kin iang kiht ale sawas akan me se kin ale.
8. Pwe I men katamankin kumwail, riei ko, duwen apwal akan me lelohng kiht nan wehin Eisia. Soangen apwal ko inenen katoutou kowahlap ong kiht, iei me sohla at koapworopwor me se kak mour.
9. Se lemelemehte me se pahn melahr. Ahpw mepwukat wiawihong kiht, pwe se en dehr koapworopworki pein kiht ahpw Kohtohte me kin ketin kaiasada me melahr akan.
10. Ih me ketin doareikitala sang soangen apwal en mehla pwukat, oh ih me pil pahn ketin doareikitala; ei, se uhdahn koapworopworki me e pahn ketin pwurehng doareikitala,
11. ni amwail pahn kin sewesehkin kiht amwail kasakas akan. Pwe iei duwen kasakas en me tohto eh pahn pweida, oh Koht pahn ketin kupwuramwahwih kiht; oh me tohto pahn kapingkalahngankihong Koht eh ketin doareikitala.
12. Se pohnmwahso pwehki kadeikpen loalat eh kasalehiong kiht ni dehde me se kin weweidki mehlel mwohn silangin Koht nan at mour nin sampah wet, ahpw mehlel ni at pwukoa kan ong kumwail. Kaidehkin loalokong en sampah me kin kamwakamwakid kiht, pwe kalahngan en Koht.
13. Nan kisinlikou kiset, se ntingihedihte soahng kan me kumwail kak wadek oh dehdehki.
14. Mehnda ma kumwail saikinte wehwehkinkitala mehlel ahnsou wet, ahpw I koapworopworki me kumwail pahn wehwehkinkitala mehlel mwuhr, pwe ni Rahnen atail Kaun Sises kumwail en kak pohnmwahsohkinkit duwehte at pahn pohnmwahsohkin kumwail.
15. Sang ni koapworopwor wet me I lemehkihda I en pasowei rehmwail mahso, pwe kumwail en ale kapaipamwail pak riau.
16. Pwe ihme I lemehkihda: I en pas rehmwail ni ei pahn kohla Masedonia oh pil ni ei pahn pwurodo rehmwail, pwe kumwail en sewese ie ni ei seiloaklahng Sudia.
17. Eri, ni koasoandi wet, kumwail lemeleme me I me koweikohdo? De ni ei kin wiahda ei koasoandi kan, kumwail lemeleme me I kin wia sang ni ei mehwo, duwehte ei kin nda, “Ei” oh “Soh” ni ahnsouteieu?
18. Koht me mehlel kak ketin kadehde ie duwen eh sohte inou ehu I wiahiong kumwail me wehwehki “Ei” oh “Soh.”
19. Pwe “Ei” oh “Soh” sohte kin mi rehn Sises Krais, Sapwellimen Koht Iehros, me ngehi, Sailas, oh Timoty padahkihongkumwailehr duwe. Pwe iei ih me sapwellimen Koht “Ei,”
20. pwehki iei ih me “Ei” ni sapwellimen Koht inou kan koaros. Eri, ihme kahrehda atail kin nda, “Amen,” ni mwaren Sises Krais ong ni kalinganpen Koht.
21. Eri, pein Koht me kin ketin kakehleikitada oh pil kumwail ni atail momourki mour en souleng, oh ketin katohreikitailla;
22. e pil kilelehkinkitaildier kilel en eh sapwellimanikinkitailla, oh ketikihong Ngehn Sarawi nan kapehditail, kadehdepen mehkoaros me e ketin nekinekidohng kitail.
23. I patohwan likweriong Koht-pwe ih me kin mwahngih nan kapehdiet-pwe en ketin wia ei sounkadehde duwen kahrepen me I lemehkihda I en dehr pwarowohng kumwail nan Korint; pwe I en dehr katoutouwih kumwail.
24. Se sohte men wiahda kosonned ong kumwail dahme kumwail pahn pwoson, pwe amwail pwoson me uhdahn kehlail; ahpw se kin iang kumwail doadoahk ong ni pein amwail peren.

      2Corinthians (1/13)