1Thessalonians (4/5)  

1. Eri, riat ko, kumwail padahngkisangehr reht duwen amwail pahn momourki mour ehu me Koht kin ketin kupwurperenki. Metet iei soangen mouro me kumwail momourkiher. Eri met, se peki oh koangngoangehkin kumwail ni mwaren atail Kaun Sises, kumwail en pil woneweite kekeirda ni mour wet.
2. Pwe kumwail aleier duwen padahk kan me se kihongkumwailehr sang ni manaman en Kaun Sises.
3. Eri, iet kupwur en Koht ong kumwail: e ketin kupwurki kumwail en sarawihla oh uhdahn mweisang douluhl tiahk samin kan.
4. Emenemen kumwail ohl akan en uhdahn ese duwen eh pahn pwoudikihda lih emen nin duwen mwohmw ehu me sarawi oh wahu.
5. Kaidehn ni ineng suwed, duwehte aramas rotorot akan me sehse Koht.
6. Eri, ni ire wet, kaleke emen de wia sapwung ehu ong rie souleng, de kauwehla eh pwung kan. Se padahkihongkumwailehr met mahso, oh kehsehkinkumwailehr duwen Koht eh pahn ketin kaloke irail kan me kin wia soangen sapwung pwukat.
7. Koht sohte ketin malipeikitaildohng nan mour samin, pwe nan mour sarawi.
8. Eri, mehmen me pahn soikeweisang reh padahk pwoatet, kaidehn aramas me e kin soikala, pwe Koht me ketikihong kumwail sapwellime Ngehn Sarawi.
9. Sohte anahnepen I en ntingkiwohng kumwail duwen amwail pahn poakohng iangamwail souleng kan. Pwe Koht ketin mahsanihongkumwailehr duwen amwail pahn poakpene nanpwungamwail.
10. Oh kumwail wiahier met ong riamwail souleng kan koaros nan Masedonia pwon. Eri, riat ko, se peki rehmwail kumwail en woneweite ni kalaudpen limpoak wet.
11. Kumwail nantihong momourki mour meleilei, oh wiewia pein amwail doadoahk, koadoakihada me kumwail pahn momourki, nin duwen at padahkihongkumwailehr mahso.
12. Pwe met ih duwen amwail pahn kenikenkihla rehn me seupwoson akan, oh kumwail sohte pahn kin pwilikihsang amwail anahn akan rehn aramas teikan.
13. Riat ko, se men kumwail en esehla mehlel duwen irail akan me melahr, pwe kumwail en dehr kin nsensuwed duwehte irail kan me sohte ar koapworopwor.
14. Kitail kamehlele me Sises ketin pwoula oh iasada. Eri, kitail pil kamehlele me Koht pahn ketin kapwurehla Sises iang irail kan me mehla nan ar pwoson Sises.
15. Eri, iet sapwellimen Kaun-o padahk me se padahkiwohng kumwail: kitail kan me pahn momour ni rahn me Kaun-o pahn ketido, kitail sohte pahn tiengla mwohn irail kan me melahr.
16. Pwe ngilen ruwes ehu pahn wiawi, iei ngilen tohnleng lapalap emen, oh ngilen sapwellimen Koht sowi pahn peido; eri, pein Kaun-o ahpw pahn ketidihdo sang nanleng. Irail kan me melahr nan ar pwoson Krais, re pahn iasada mahs.
17. A mwuhr, kitail koaros me momour ni ahnsowo ahpw pahn patehng irail oh iang pwekpwekdahla pohn depwek kan pwehn tuhwong Kaun-o nan wehwe. Oh ih duwen met atail pahn ieiang Kaun-o kohkohlahte.
18. Eri, kumwail kansenamwahwihkinkumwailla mahsen pwoatet.

  1Thessalonians (4/5)