1Thessalonians (2/5)  

1. Eri, riat souleng ko, pein kumwail ese duwen at pas rehmwail eh inenen pweida mwahu.
2. Kumwail pil ese duwen at ale kalokolok oh mwamwahllahr nan Pilipai mwohn at pwarowohng kumwail nan Deselonika. Eri soh, atail Koht ketin kakehleikitada pwe se en padahkihong kumwail Rongamwahwo me pwarodo sang reh, mehnda ma se diarada apwal laud.
3. Pwe padahk me se kihong kumwail sohte poahsoanda sang likamw ehu de mehkot samin; oh se pil sohte song en widingehkihdi emen.
4. Ahpw se kin kihwei padahk nin duwen me Koht ketin kupwurki, pwehki ih me ketin kamanaiong kiht oh ketin likihong kiht Rongamwahwo. Se sohte kin songosong en kenikenla rehn aramas, ahpw rehn Koht me kin ketin sohng atail lamalam akan.
5. Kumwail pil ese mwahu me se sohte pwarkiwohng kumwail lokaiahn widing, oh se pil sohte kidimki noahrok at lepin lokaia kan. Koht me wia at sounkadehde ni met.
6. Se sohte song en rapahki kapingpat sang rehn aramas, de sang rehmwail de pil sang meteikan,
7. mehnda ma se kak kadirapwahkin kumwail at pekipek nin duwen wahnpoaron en Krais kei. Ahpw se kin kadek ni at mi rehmwail, duwehte nohno men ni eh kin apwahpwalih nah seri kan.
8. Pwehki at poakohng kumwail, se onopadahr se en kihong kumwail, kaidehn Rongamwahuohte me sang rehn Koht, ahpw pil pein at mour. Pwe kumwail wialahr kompoakepaht mehlel!
9. Riat ko, kumwail sohte tamataman duwen at doadoahk laud rehmwail? Se kin doadoahk nin rahn oh nipwong pwe se en dehr kedirapwahkin kumwail mehkot ni at padahkihong kumwail Rongamwahwo sang rehn Koht.
10. Eri, kumwail me at sounkadehde, oh pil Koht: duwen mwomwen at mour nanpwungamwail me pwoson akan, at mour me mwakelekel, oh pwung, oh sohte kisin sapwung kis mie.
11. Kumwail pil ese me se kin apwalih emenemen kumwail duwehte sahm men eh kin apwahpwalih nah seri kan.
12. Se kakehlaikumwailla, se pil kamwaitkumwailla, oh se kin koangngoangehkin kumwail kumwail en momourki mour me Koht kin ketin kupwurperenki, Koht me ketin malipeikumwaildo pwe kumwail en iang ahneki sapwellime Wehi oh lingan.
13. Eri, iet pil ehu kahrepen at kin kapinga kalahngan en Koht ahnsou koaros: pwe ni at wawohng kumwail mahsen en Koht, kumwail rongehr oh aleier mahseno, kaidehn nin duwen padahk en aramas, ahpw nin duwen mahsen en Koht me iei me mehlel. Pwe Koht kin ketin doadoahk nanpwungen kumwail me pwoson akan.
14. Riei ko, soahng kan me wiawihong kumwail pil wiawihongehr sapwellimen Koht mwomwohdiso kan nan Sudia, oh pil ong sapwellimen Krais Sises aramas akan wasao; soangen lokolokohte me kumwail aleier sang rehn tohn amwail wehi ihme re pil ale sang rehn mehn Suhs akan,
15. me kemelahr Kaun Sises oh pil soukohp ako, oh pil kalokeikitehr. Ia uwen ar sekeniken pahn Koht! Ia uwen arail uhwong aramas akan koaros!
16. Irail pil song en irehdihsang kiht se en dehr padahkihong mehn liki kan mahseno me pahn komourirailla. Metet iei laud en diparail kan unsek me re kin wiewia ahnsou koaros. Eri, met engieng en Koht lelohngirailehr!
17. Ahpw kiht, riei ko, ni ahnsou kis se dohsang kumwail- mehlel kaidehn ni lamalam ahpw ni warte-ia uwen at loaleidkin kumwail! Oh ia uwen at inengieng en pwurehng pwarowei rehmwail!
18. Se men pwurowei rehmwail. Pein ngehi, Pohl, I song en pwurehng pwarowei rehmwail ekei ahnsou, ahpw Sehdan sohte mweidohng kiht.
19. Eri, ni mehlel, sohte me siksang kumwail me wia at koapworopwor, at peren, oh kahrepen at pahn suweiki at roson en powehdi mwohn silangin atail Kaun Sises ni ahnsou me e pahn ketido.
20. Ni mehlel, se kin suweikin kumwail, oh pil pereperenkin kumwail!

  1Thessalonians (2/5)