1Samuel (30/31)  

1. Mwurin rahn riau Depit oh nah sounpei ko lel Siklak. Mehn Amalek ko mahweniongehr palieir en Suda oh Siklak. Re isikala kahnimwo
2. oh koledi lih koaros; re sohte kemeirailla, pwe re aleirailte wahda ni ar mweselsang mwo.
3. Ahnsou me Depit oh nah sounpei ko lel mwo, re diarada duwen kahnimwo eh isihslahr oh ar pwoud kan, nair pwutak kan oh serepein kan ar wisiksangehr.
4. Depit oh nah sounpei ko ahpw tapihada sengiseng oh sohte tokedi lao re ngirala.
5. En Depit eh pwoud riemeno, Ahinoam oh Apikail, pil iang wisiksang.
6. Depit milahr nan apwal laud, pwehki nah aramas ako ar lingeringerkidahr nair seri ko ar solahr mie, re koasoakoasoaneier re en katehki takai; KAUN-O eri ketin kakehlahda nan kapehde.
7. Depit eri patohwanohng samworo Apaiadar nein Ahimelek, “Komw patohwando mahs likou ihpodo.”
8. Depit eri kalelapak rehn KAUN-O, “Maing, I en pwakihala irail ko me kauwehla kahnimwo? I pahn kak koanoairaildi?” KAUN-O ketin sapeng, “Ei, pwakihiralla; ke pahn koanoairaildi oh kapitala me lohdi kan.”
9. Depit oh nah sounpei wenepwikio ahpw mweselda oh ni ar lel ni Piletik Pesor, ekei sounpei ko mwohndi wasao.
10. Depit eri douluhlla iangahki sounpei pahpwiki; me riepwikio inenen pwangada mehlel oh sohla kak iang kotehla pihlo; irail ahpw mwohndi wasao.
11. Sounpei ko me iang Depit ahpw diarada kisin pwutak en Isip men nansapwo oh wadohng Depit. Re ahpw kihong kisin mwenge, pihl,
12. iangahki pik madekeng oh dunen wahn wain riau. Mwurin kisin pwutako eh mwengeier, e ahpw kehlailda; pwe rahn siluh me e sohte mwenge oh nimpil.
13. Depit ahpw idek reh, “Ihs omw soumas, oh ke kohsang ia?” A kisin pwutako sapeng, patohwan, “Ngehi men Isip, lidun mehn Amalek men. Ei soumaso keseiehla rahn siluh douwer powe pwehki ei soumwahuda.
14. Se patohwan mahweniong sapwen mehn Kered kan ni palieir en Suda oh sapwen peneineien Kalep, kiht eri isikala kahnimw Siklak.”
15. Depit ahpw idek reh, “Ke kak kahreielahng rehn irail ko me isikala kahnimwo?” A kisin pwutako sapeng, patohwan, “I pahn kahreikomwihla, ma komw pahn inoukihong ie ni mwaren Koht me komw sohte pahn kemeiehla de kapwureielahng rehn ei soumas.”
16. Kisin pwutako eri karehla Depit rehrail. Aramas suwed ko mwomwohdseli wasao, mwengemwenge, niminim sakau, oh kamakamadipw pwehki uwen laud en dipwisou me lohdi sang mehn Pilisdia oh Suda.
17. Nin sohrahn en mandasang rahno Depit oh nah sounpei ko eri mahweniong irail lao lel nin soutik. Sohte emen irail pitla, likin mwahnakapw pahpwiki me dake kamel oh tangdoaui.
18. Depit eri kapitala aramas koaros oh mehkoaros me mehn Amalek ko wahsang, e pil kapitala eh pwoud riemeno;
19. sohte mehkot me re sohte kapwurehdo. E kapwurehdo nein nah ohl ako koaros neirail pwutak kan oh serepein kan oh mehkoaros me mehn Amalek ko wahsang.
20. E pil kapwurehdo nair pelinmen kan koaros; ohl ako ahpw kahkahre pelinmen ko mwohrail oh koasoakoasoia, “Mepwukat koaros sapwellimen Depit.”
21. Depit eri pwurala rehn sounpei riepwikio me luwetala sohla kak iang ih oh mwohndi ni Piletik Pesor. Irail eri kohdo kasamwo Depit oh nah sounpei ko, Depit eri keilahng mparail oh rahnmwahwih irail ni nsenamwahu.
22. Ahpw ohl lemei oh soh katepe kei me iang Depit ahpw nda, “Re sohte iang kitail kohla mahwen, eri kitail sohte pahn kihong irail mehkot sang nan dipwisou lohdi kan. Re kak ale arail pwoud oh neirail seri kan oh kohkohla.”
23. Ahpw Depit sapeng irail, ketihtihki, “Riei ko, kitail sohte kak wia soahnget ong dahme KAUN-O ketikihong kitail. E ketin doareikitailla oh ketikihong kitail pwe kitail en powehdi aramas suwed pwuko.
24. Sohte me kak pwungki dahme kumwail koasoakoasoane. Koaruhsie pahn iang ahneki mehkot: me mwohndi ko me sohte iang mahwen pahn iang ahneki mehkot duwehte me kohla iang mahwen.”
25. Depit wiahkihla met kosonned ehu, oh mehn Israel koaros kin idawehn kosonned wet sang ahnsowo kohdo lel rahnwet.
26. Ahnsou me Depit pwurala Siklak, e kadaralahng kompoakepah ko, kaunen Suda ko, ekei kepwe sang ni kepwe lohdi ko, iangahki pato pwukat, “Iet kisakis ong kumwail sang ni dipwisou kan me lohdi sang sapwellimen KAUN-O imwintihti kan.”
27. E kadaralahng aramas en Pedel, ong mehn Rama ni palieir en Suda, ong aramas en kahnimw kan en Sattir,
28. Aroer, Sipmod, Estemoa,
29. oh Rakal; ong peneineien Serameel, ong mehn Ken
30. oh ong mehn kahnimw kan en Orma, Porasan, Adak,
31. oh Epron. E kadaralahng wasa koaros me ih oh nah sounpei ko mihmihseli ie.

  1Samuel (30/31)