1Peter (5/5)    

1. I koangngoangehkin kumwail ire ieu, kumwail me mah kan nan amwail mwomwohdiso, ngehi me pil emen me mah kan. I wiahier sounkadehdehn lokolok kan en Krais; oh I pahn iang pwaisanki lingan me pahn sansalda. Eri, I koangngoangehkin kumwail:
2. kumwail en kin wia doadoahk en silepen sihpw me Koht ketikihong kumwail, oh apwalih irail, kaidehk ni menseiren ahpw ni kupwur mwahu duwen kupwur en Koht. Kumwail wia amwail doadoahk, kaidehk pwehki amwail pahn ale pweipweiki, a pwehki amwail kin uhdahn ngoangki papah.
3. Kumwail dehr kin aksoupeidi ong irail kan me mi pahn epwelpamwail, ahpw kumwail en kin wia kahlemengipen pwihn sihpw.
4. Pwe ni Silepe Lapalapo eh pahn pwarodo, kumwail en ale mwar lingan ehu me sohte kin sohrala.
5. Pil duwehte kumwail me pwulopwul kan, kumwail peikiong me mah kan. Oh kumwail koaros pwuhriong nan likoun karakarahk oh uhpahpene nanpwungamwail; pwe Pwuhk Sarawi mahsanih, “Koht kin ketin pelianda me aklapalap akan, a e ketikihong sapwellime kalahngan me karakarahk kan.”
6. Eri, kumwail pein karakarahkala pahn nin limen Koht manaman, pwe en ketin kasapwilkumwailda ni ahnsou me konehng.
7. Kumwail mweidohng ih amwail pwunod koaros, pwehki eh kin ketin apwahpwalih kumwail.
8. Kumwail onohnop oh mwasamwasahn. Pwe amwail imwintihtio, Tepil, kin kohkohseli duwehte laion emen me kin weriwer, raparapahki ihs me e pahn kadallehla.
9. Eri, kumwail tengeteng ni amwail pwoson oh kehlail ong ih, pwe kumwail ese me riamwail souleng kan wasa koaros nin sampah kin iang kumwail mihla nan soangen lokolok me kumwail kin mihla loale.
10. Ahpw mwurin amwail lokolok pwukat en ahnsou kis, Koht en kalahngan koaros, me ketin malipeikumwaildo pwe kumwail en iang paieki sapwellime lingan ni amwail miniminiong Krais, e pahn ketin kaunsengkumwailla, kakehleikumwailda, oh poahsoaneikumwailda.
11. Ong ih manaman koaros erein dih koaros kohkohlahte. Amen.
12. I wiadahr kisinlikou mwotomwoto kiset sang ni sawasepen Sailas, me duwen ei lamalam, uhdahn riatail souleng mehlel men. I men panawihekin kumwail oh kadehdehiong kumwail me iei met kalahngan mehlelo en Koht. Eri, kumwail dadaurete.
13. Riamwail mwomwohdiso nan Papilon, me pil pilipildahr pahn kupwur en Koht, kadarowohng kumwail ar rahnmwahu, pil duwehte nei pwutak Mark.
14. Kumwail rahnmwahupene nin duwen pirien ehu rehn Krais. Popohl en ieiang kumwail koaros me mi miniminiong Krais.

  1Peter (5/5)