1Peter (4/5)  

1. Pwehki Krais eh ketin lokolok ni paliwar, kumwail pil kehlailkihda soangen lamalamohte me e sapwellimaniki; pwe me kin lokolok ni paliwar, e sohpeisangehr dihp.
2. Eri, sang met kohla, erein luhwen amwail mour, kumwail pahn dadaurete weweidki kupwur en Koht, a kaidehk ineng en aramas.
3. Pwe ahnsou reirei en amwail mouren mahs, kumwail wiewiahier dahme me rotorot akan kin mwahuki wia. Kumwail wiadahr tiahk suwed kanamenek kei, tiahk en nenek, kamam sakau, kapehd en mwenge, kamwoaronge wasa, oh tiahk en kaudok kasaut ong dikedik en eni kan.
4. Eri, met ihme me rotorot akan pwuriamweikilahr amwail sohte kin patehng irail iang wia soangen mwoarong suwed oh kanamenek pwukat, re ahpw kin lahlahwei kumwail.
5. Ahpw re pahn wehkadahng Koht pein irail, ong Koht me pahn ketin kadeikada me momour oh me melahr akan.
6. Eri, ih kahrepen Rongamwahu eh pil kalohk ong me melahr ako, eri, irail ko me aleier kadeik ni paliwar nin duwen eh kin wiawi rehn aramas akan koaros; eri, e lohk ong irail pwe re en kak mourki mouren Koht ni pali ngehn.
7. Eri, imwin mehkoaros kerendohr. Kumwail uhdahn pahn kaunda paliwaramwail kan oh mwasamwasahn pwe kumwail en kak kapakap.
8. Mwohn mehkoaros kumwail nantihong en limpoakpene, pwe limpoak kin mahkohng soahng tohto.
9. Kumwail ritingadahng emenemen kumwail koaros imwamwail kan, sohte mwahn kin kaulimala.
10. Emenemen kumwail, nin duwen sounkohwa mwahu en sapwellimen Koht kapai kan, en kin doadoahngki ong ni kamwahupen meteikan, kapai me e alehsangehr rehn Koht.
11. Me kin padahk, en padahkihwei mahsen en Koht; me kin papah, en papah uwen kak me Koht ketikihong, pwe kaping en kowohng Koht ni mehkoaros ni mwaren Sises Krais, me ketin sapwellimaniki wahu oh kaping erein dih koaros kohkohlahte. Amen.
12. Kompoakepahi ko, kumwail dehr kin pwuriamweiki songosong kalok kan me kin lelohng kumwail, duwehte ma soahng wet sohte pahn kin lelohng kumwail.
13. Ahpw kumwail perenkihda amwail iang pwaisanki en Krais eh lokolok, pwe, ni sapwellime lingaling eh pahn sansalda, kumwail en pil iang perenda kowahlap.
14. Meid pai kumwail ma aramas akan lahlahwei kumwail pwehki mwaren Krais; pwe met wehwehki me Ngehn lingalingo, Ngenen Koht, ketidiongehr rehmwail.
15. Ma emen kumwail ale lokolok, kaidehn en lokolongki eh pahn kamaramas, de lipirap, de loallap suwed, de lidere en aramas teikan ar doadoahk kan.
16. Ahpw ma kumwail lokolok pwehki amwail sapwellimen Krais, kumwail dehr namenengki, ahpw kapingahki Koht amwail iang mwarenki mwaren Krais.
17. E leledohr ahnsoun kadeik, oh e pahn tepida sang rehn sapwellimen Koht souleng kan. Eri, ma e pahn tepida sang rehtail, ia pahn imwilahn irail kan me sohte pwoson Rongamwahwo sang rehn Koht?
18. Duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih, “Me apwal mehlel ong me lelepek kan en mourla, a dahme pahn wiawihong me seupwoson oh me dipan akan?”
19. Eri, irail kan me kin lokolok pwehki iei kupwur en Koht ong irail, re en likih ong Koht arail wiewia mwahu kan, ong Koht me ketin wiairailda, oh kin ketin kapwaiada sapwellime inou.

  1Peter (4/5)