1Peter (3/5)  

1. Pil duwehte kumwail lih pwopwoud kan, kumwail peikiong amwail pwoud kan, pwe ma ekei irail sohte pwoson mahsen en Koht, re en alehkihla pwoson amwail mouren wiewia mwahu. Kumwail sohte anahne kapahrekiong irail,
2. pwe re pahn pein kilang amwail mour mwakelekel oh duwen amwail wauneki Koht.
3. Kumwail dehr kin doadoahngki kapwat en paliwar pwe en kalinganahla pein kumwail, duwehte wiepen ingihng en pitenmoang, de mwaramwar elin takai kesempwal oh kisin kohl mehn tiati, de likou kan me kumwail kin likawih.
4. Ahpw amwail lingan en mihmi loalamwail ni mour mwakelekel en nan kapehdomwail, me iei ih lingan poatopoat ong me kin kadek oh meleilei, mepwukat me kesempwal mehlel mwohn silangin Koht.
5. Pwe ih duwen lih sarawien kawa ko, me kin koapworopworki Koht, re kin kalinganahla pein irail pwehki ar kin uhpahiong ar werek kan.
6. Ih duwen Sara, me peikiong Eipraam oh kin ekerki eh kaun. Eri, kumwail wialahr nah seri, ma kumwail pahn mour mwahu oh sohte masak mehkot.
7. Kumwail ohl pwopwoud kan pil duwehte, ni amwail pahn kin werekiong amwail pwoud kan, kumwail uhdahn pahn kin pohnese me iei irail me luwet, oh kumwail uhdahn pahn waunekin irail; pwe irail pil pahn ale kapaien mour sang rehn Koht duwehte kumwail. Kumwail pahn kin wia met pwe en dehr mie mehkot me pahn korompwa amwail kapakap akan.
8. Eri, kumwail en kin soangen lamalamteieu oh kupwurteieu; kumwail limpoakpene nin duwen souleng, oh kadekpene oh aktikitikpene.
9. Kumwail dehr dupungki me suwed ong me suwed, de lokaia suwed ong lokaia suwed; ahpw dupungkihong me suwed amwail kupwuramwahu, pwe iei kupwuramwahu me Koht ketin inoukihong kumwail ni eh ketin malipei kumwail.
10. Duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih, “Mehmen me kin men nsenamwahuki mour oh rahn kaperen kan, en perehsang ewe lokaia suwed, oh tokedihsang lokaia likamw.
11. e uhdahn anahne mweisang me suwed oh wia me mwahu, oh rapahki popohl ni eh kehl unsek.
12. Pwe silangin Kaun-o kin mahmahsanih me pwung kan, oh e kin karonge ar pekipek kan ahnsou koaros; a e kin sohpeisang me kin wia me suwed.”
13. Ihs me kak kauweikumwailla, ma kumwail kin ngoangkihte wia dahme mwahu?
14. Ahpw ma kumwail pahn kamakamki amwail wiewia pwung kan, meid pai kumwail! Kumwail dehr masak aramas akan, oh pil dehr pwunodki mehkot.
15. Ahpw kumwail lemmwiki Krais nan kapehdomwail kan, oh wiahki amwail Kaun. Onopada ahnsou koaros pwe kumwail en kak sapeng mehmen me peki rehmwail kumwail en kawehwehiong koapworopwor me mi rehmwail.
16. Ahpw kumwail wia ni tiahk en kadek oh wahu. Nan kapehdomwail kan en kin mwakelekel, pwe irail kan me kin kinehiong kumwail likamw ni amwail wiewia mwahu rehn Krais, re en sarohdi oh namenengkihla ar likamw akan.
17. Pwe ma ih kupwur en Koht en iei lokolongki wiewia mwahu, e mwahusang kowahlap lokolongki wiewia sapwung.
18. Pwe Krais ketin pwoukinkumwailla; e ketin pwoukihla dipamwail kan pahn mehpak; me lelepeko wiliandi me dipan akan, pwe en ketin kaluweikumwaildohng rehn Koht. E ketin pwoula ni paliwar, e ahpw ketin ieias ni pali ngehn.
19. Oh ni pali ngene e ahpw ketidihla oh ketin kapahrekiong ngehn en me sensel kan.
20. Eri, ngehn pwukat, iei ngenen irail ko me sohte peikiong Koht, ni ahnsou me Koht ketin awiawih oh kanengamahiong irail erein ahnsou me Noha wiewia warihmwo. Irail koaros nan warihmwo me welimen oh re pitla pwehki pihlo.
21. Pihl wet iei sansal en pilen papidais me ahnsou wet kin komourkumwailla, e sohte kin wiawi ni tiahk en kamwakelehsang pwelen paliwar, ahpw ni inou me kin wiawihong Koht sang ni pepehm mwahu en loalen aramas. Papidais kin komourkumwailla sang ni iasadahn Sises Krais,
22. me ketidalahngehr nanleng oh ketidiongehr ni palimaun en Koht, oh ketin kakaun tohnleng koaros, me manaman akan oh me lapalap akan.

  1Peter (3/5)