1Peter (2/5)  

1. Eri, kumwail soikeweisang rehmwail soangen suwed koaros. Kumwail kesehla likamw oh mwalaun, luwak oh lokaia kepweikeng kan.
2. Kumwail duwehla seri pwelel kan, me kin ngoangkihte kang pilen dihdi mehlel en pali ngehn pwe kumwail en keirda oh mourkihla.
3. Pwe duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih, “Kumwail songadahr ia uwen mwahu en kalahngan en Kaun-o.”
4. Eri, kumwail patohdo rehn Kaun-o, pwe iei ih takai mour me aramas akan keselahr, e ahpw pilipildahr oh kesempwallahr mehlel rehn Koht.
5. Kumwail patohdo nin duwen takai mour kei oh kumwail mweidala pein kumwail pwe en iang wia tehnpas ehu me Ngehn Sarawi wie kakauwada, wasa me kumwail pahn wia pwihn samworo ehu me kin patohwandahng Koht meirong kan me Ngehn Sarawi kin ketin koangngoangehkin kumwail en wia ni mwaren Sises Krais me Koht pahn kin kupwurperenki.
6. Pwe Pwuhk Sarawi mahsanih, “I piladahr takai kesempwal ehu, me met I kihdiong en wia takaien pwukakeimw nan Saion; eri, mehmen me pahn pwoson takai wet, sohte pahn sarohdi.”
7. Takai wet me inenen kesempwal ong kumwail kan me kin pwoson; ahpw ong irail me sohte ar pwoson: “Takai me sounkou ihmw kan mwamwahliki oh keselahr, e wialahr takai me keieu kesempwal sang koaros.”
8. Oh pil ekis wasa mahsanih: “Takai wet ih takai me aramas akan pahn dipekelekelki, ih paip me pahn keseiraildi.” Re dipekelekel pwehki ar sohte pwoson mahseno; ih duwen met kupwur en Koht ong irail.
9. A kumwail, kumwail wia keinek pilipil ehu, pwihn samworo en Nanmwarkio, kumwail wia wehi sarawi ehu, sapwellimen Koht aramas kei, me pilipildahng kalohkiseli wiewia kapwuriamwei kan en nin limen Koht, me ketin malipeikumwaildo sang nan rotorot ong nan sapwellime marain lingaling.
10. Mahso kaidehk kumwail sapwellimen Koht, a met kumwail wialahr uhdahn sapwellime. Mahso kumwail sohte ese kalahngan en Koht, a met kumwail aleier sapwellime kalahngan.
11. Kompoakepahi ko, I koangngoangehkin kumwail nin duwen mehn liki kei oh mehn keiru kei nin sampah wet, pwe kumwail en mweisang ineng suwed en paliwaramwail kan, me kin pelipelian ngenomwail kan ahnsou koaros.
12. Amwail tiahk kan nanpwungen me rotorot akan en kin mwahu, pwe ni ar pahn kin kinehiong kumwail likamw, me dene aramas suwed kei kumwail, eri, ni ar pahn kin kilang amwail wiewia mwahu kan, re en kapingahki Koht ni Rahnen eh pahn ketido.
13. Pwehki Kaun-o kumwail peikiong aramas koaros me ahneki manaman en kaunda wasa: ong nanmwarki lapalapo, me sapwellimaniki manaman unsek en wehi pokon,
14. oh ong kepina kan, me kin pekederdo sang rehn nanmwarkio pwe re en kin kapwungala aramas suwed kan oh katingih me mwahu kan.
15. Pwe ih kupwur en Koht en met: kumwail en katokihekihdi ngihl suwed en aramas pweipwei kan amwail wiewia mwahu kan.
16. Kumwail en kin mour saledek; ahpw kumwail dehpa kin doadoahngki amwail saledek pwehn wia mehn pwaindi mehkot suwed, ahpw kumwail en kin momour nin duwen lidun Koht kei.
17. Kumwail wauneki aramas koaros, poakohng riamwail souleng kan, lemmwiki Koht, oh wauneki nanmwarki lapalapo.
18. Kumwail lidu kan, kumwail uhpah amwail soumas akan oh kasalehiong irail amwail waunekin irail ni mehlel; eri, kaidehkte ong me mwahu oh kalahngan kan, pwe pil ong irail kan me kin lemei.
19. Pwe Koht pahn ketin kupwuramwahwihkin kumwail met, ma kumwail pahn kanengamahiong amwail lokolok sapwung kan, pwehki amwail ese me iei kupwur en Koht.
20. Pwe ma kumwail kin kanengamahiong kamakam me konehng amwail sapwung kan, ihs me pahn kapingai kumwail? Ahpw ma kumwail kin kanengamahiong kamakam ni amwail kin wiahda mehkot mwahu oh pwung, Koht uhdahn pahn kupwuramwawihkin kumwail.
21. Pwe ong ni met me Koht ketin malipehkinkumwaildo; pwe duwen pein Krais eh lokolongkin kumwail oh ketikihong kumwail karasepe mwahu, ih pil duwen amwail pahn idawehn oh kahlemengih.
22. Sohte sapwung ehu mie rehn Krais; sohte mwahn mahsen widing de likamw ehu me aramas rongasang nin silangi.
23. Ni aramas akan ar lahlahwe, e soh mwahn dupukohng irail; nan sapwellime lokolok mwuledek, e sohte angiangihada sounkamakam ko, pwe e ketin mweidalahte sapwellime koapworopwor koaros rehn Koht, Sounkadeik Pwung.
24. Pein Krais ketikidahng kahlepe nin lohpwuwo iangahki dipatail kan, pwe kitail en mehla sang dipatail kan oh momourki mour pwung. Sapwellime ohla kan me kamwahwihkumwaillar.
25. Pwe mahs kumwail rasehng sihpw me salongalahr, a met kumwail sapahldohngehr rehn ih me Silepamwail oh Sounepwelpen ngenomwail kan.

  1Peter (2/5)