1Peter (1/5)  

1. Sang Piter, wahnpoaron en Sises Krais- Ong sapwellimen Koht aramas pilipil kan, me koukousoanseli duwehte mehn keiru kei, nan wehin Pondus, Kalesia, Kapadosia, Eisia oh Pidinia.
2. Kumwail pilipildahr pahn kupwur en Koht Sahm, pwe en wiahla wehi sarawi ehu sang ni kasarawihpen Ngene, oh pwe kumwail en kin peikiong Sises Krais oh mwakelekelkihla ntah. Kalahngan oh popohl en unsekla mehlel rehmwail.
3. Kitail kapingkalahngan ong Koht, Semen atail Kaun Sises Krais, pwehki sapwellime kalahngan lapalap en mour kapw me e ketikihong kitail ni eh ketin kaiasada Sises Krais sang me melahr akan. Met kadirehkinkitaillahr koapworopwor laud ehu,
4. iei me kitail kasikasingkiher me kitail pahn iang paieki kapai laud me Koht ketin nekinekidohng sapwellime kan. Ei, e ketin nekinekidohng kumwail kapai pwukat nanleng, wasa me re sohte kak ohla, de mwerpeseng, de sohrala ie.
5. Kapai pwukat uhdahn amwail, kumwail kan me aleier silasil mwahu pahn manaman en Koht pwehki amwail pwoson, nindokon amwail awiawih komourpamwail me nektehn sansalda ni imwilahn ahnsou.
6. Eri, kumwail perenda, mehnda ma ahnsou wet kumwail kin diar nsensuwed ekis ahnsou sang ni soangen apwal akan me kin lelohng kumwail.
7. Pwe katepen apwal pwukat mehn kasalehda mehlel en amwail pwoson. Duwen kohl me kin kak ohla, e kin mwakelekelkihla kisiniei; eri, iei pil duwen amwail pwoson, me uhdahn kesempwalasang kohl, e uhdahn pahn pil ale sosohngpe, pwe en kakairada. Kumwail ahpw pahn alehki kaping oh lingan oh wahu ni rahn me Sises Krais pahn ketin pwarodo.
8. Mehlel me kumwail poakohng ih, mehnda ma kumwail sohte kin kilang; mehlel me kumwail kin pwoson, mehnda ma kumwail sohte kin kilang ahnsou wet. Eri, kahrehda kumwail ngisingiski amwail peren ni soangen peren ehu me aramas sohte kak kihong nin lokaia,
9. pwehki amwail aleier wahn amwail pwosonen, iei komourpen ngenomwail kan.
10. Ong nin duwen komour wet me soukohp ako wiahier rompe oh kalelapakpe, oh kohpadahr duwen kapai wet me Koht pahn ketikihong kumwail.
11. Re song en rapahkihda ahnsawi oh duwen eh pahn leledo; pwe Ngenen Krais me ketiket rehrail ketin idihadahr ahnsou wet ni eh ketin kohpada lokolok kan me Krais pahn ketin lokolongki oh lingan me pahn kohdo.
12. Koht ketin kasalehiong soukohp pwukat duwen arail doadoahk eh kaidehk ong ni kamwahuparail, ahpw ong ni kamwahupamwail, ni ar koasoiahda padahk mehlel kan me kumwail rongorong met. Meninkeder en Rongamwahu, iei irail me lohkiong kumwail padahk pwukat ni manaman me Ngehn Sarawi ketin kadarodo sang nanleng. Iei padahk mehlel me pil tohnleng kan kin men iang dehdehkihla.
13. Eri, kumwail kaunopada oh koasoanehdi mwahu amwail lamalam akan. Kumwail mwasamwasahn oh koapworopworkihte kapai kan me kumwail pahn ale ahnsou me Sises Krais pahn ketin pwarodo.
14. Kumwail peikiong Koht; soangen ineng kei mie rehmwail ahnsou me kumwail saikinte marainkihla Koht, eri, kumwail dehr mweidohng soangen ineng ko en kaunda amwail mour ahnsou wet.
15. Ahpw kumwail en sarawihla ni mehkoaros me kumwail kin wia, duwen Koht me ketin malipeikumwaildo, eh ketin sarawi.
16. Pwe Pwuhk Sarawi mahsanih, “Kumwail uhdahn pahn sarawihla, pwe ngehi, I me sarawi.”
17. Ni amwail kin kapakap ong Koht, kumwail kin likweriheki Samat, iei ih me kin ketin kadeingkihda aramas koaros mehn sohng teieu, nin duwen me konehng en emenemen eh wiewia kan. Eri, kumwail uhdahn pahn kin lemmwiki nindokon amwail keikeiru nin sampah wet.
18. Pwe kumwail ese soahng da me kumwail kamaiaukihda sang nan soangen mour soh-katepe me kumwail sohsohki sang rehn samamwail ko; kaidehn kepwe sohr, duwehte silper de kohl;
19. pwe meirong pweilapalap ehu, iei nta kesempwal en Krais, me iei sihmpwul mwakelekel oh sohte samin,
20. me ketin pilipildahr rehn Koht mwohn tepin kawa oh ketin kasansaldahr ni imwilahn rahn pwukat pwehki kumwail.
21. Pwehki Krais kumwail kin pwoson Koht, me ketin kaiasadahr ih sang rehn me melahr akan oh ketin kalinganalahr. Eri, amwail pwoson oh koapworopwor kin uhlahngete rehn Koht.
22. Eri, ni amwail kamwakeledahr pein kumwail ni amwail kin peikiong me mehlelo, oh ni amwail kin limpoak mehlel ong riamwail souleng kan, kumwail limpoakpene sang nan kapehdamwail unsek.
23. Pwe sang ni mahsen en Koht ieias oh soutuk me kumwail ipwikihdi sapahl duwehte amwail samaniki sahm emente me sohte kak mehla, kaidehk sahm men me kak mehla.
24. Duwen Pwuhk Sarawi eh mahsanih, “Aramas koaros rasehng reh, oh ar lingan koaros rasehng wahnrohs en nansapw akan. Reh kan kin mengila, oh wah kan kin mweredihsang,
25. ahpw mahsen en Kaun-o kin poatopoat kohkohlahte.” Ih met mahsen me Rongamwahwo kalohkihongkumwailehr.

      1Peter (1/5)