1Corinthians (12/16)  

1. Riei ko, I men kihong kumwail met padahk duwen kisakis kan me kin sang Ngehn Sarawi.
2. Kumwail ese mwahu duwen ahnsou me kumwail wiewia aramas rotorot kei, amwail kin ideidawehn tiahk en dikedik en eni lohteng kan, me kin kakahluweikumwailseli nin duwen nsenamwail.
3. Eri, I men kumwail en ese mehlel met me sohte emen me audaudkidahr Ngehn Sarawi kak keriahla Sises, oh sohte me kak kasalehda me Sises iei Kaun ma Ngehn Sarawi sohte ketin kaweidki.
4. Soangen kisakis en ngehn tohto mie, ahpw Ngehntehmen me kin ketikihda kisakis pwukat.
5. Soangen elen papah Koht tohto mie, ahpw Kauntehmen me aramas kin papah.
6. Soangen koahiek en doadoahk tohto mie, ahpw Koht metehmen me kin ketikihong soangen koahiek koaros ong aramas koaros.
7. Emenemen kin ale eh pwais sang rehn Ngehn Sarawi pwe en koadoahkihong ni kamwahupen aramas koaros.
8. Emen kin ale sang rehn Ngehno mahsen en erpit, a emen sang rehn Ngehnohte mahsen en dehdehki.
9. Ngehnohte kin ketikihong emen pwoson, oh pil ong emen manaman en kamwahwihala me soumwahu kan.
10. Ngehno kin ketikihong emen manaman en wia mwekid kapwuriamwei kan, oh pil ong emen en kak padahkihwei mahsen en Koht, oh pil ong emen en kak kasawihada kisakis kan me sang rehn Ngehn Sarawi oh kisakis kan me kaidehn sang rehn Ngehn Sarawi. Ong emen, Ngehno kin ketikihong koahiek en lokaiahki mahsen kapwonopwon kan, a ong emen koahiek en kawehwehda mahsen pwukat.
11. Eri, mepwukat koaros Ngehntehmen oh Ngehnohte me kin ketin wiewia. Ih me kin ketikihong emenemen aramas koaros kisakis pwukat duwen me e kin ketin kupwurki.
12. Pwe Krais rasehng paliwar ehu me kakon tohto mie; e paliwarteieu, ahpw kakon en paliwar wet kohpene wiahda warteieu.
13. Pil duwehte, kitail koaros, mehn Suhs de mehn liki, lidu kan oh me maiauda kan, kitail papidaiskilahr Ngehn Sarawi pwe kitail en wiahla warteieu, oh kitail koaros aleier oh audaudkidahr Ngehnohte.
14. Pwe kaidehn kakonteieu me wiahda paliwar en aramas, pwe kakon tohto.
15. Ma patehn neh pahn nda, “Kaidehk ngehi kumwut ehu, eri, kaidehk ngehi kisehn paliwar,” met sohte wehwehki me e solahr kisehn paliwaro.
16. Oh ma saleng ehu pahn nda, “Kaidehk ngehi pwoaren mas ehu, eri, kaidehk ngehi kisehn paliwar,” met sohte wehwehki me e solahr kisehn paliwaro.
17. Ma paliwar unsek wiahte pwoaren mas, ia duwen eh kak rong wasa? A ma paliwar unsek wiahte saleng, ia duwen eh kak ned wasa?
18. Eri, Koht ketikipene ni paliwar en aramas kakon koaros duwen me e ketin kupwurki.
19. Sohte pahn mie paliwar, ma e pahn kakonteieu!
20. Eri, paliwarteieu, a kakon akan me tohto.
21. Iei me pwoaren mas ehu sohte kak ndahng kumwut, “Nahn, I sohte anahne omw sawas!” De pil moange sohte kak ndahng patehn neh kan, “Eri, I sohte anahnei kumwa!”
22. Eri soh, kakon en paliwar akan me mwomwen luwet rehtail, e pil uhdahn kesempwal ong kitail.
23. A kakon teikan me kitail kin lemeleme me sohte nohn kesempwal, ih me kitail kin apwalih mwahu; a wasa teikan en paliwaratail me sohte kin sansal mwohn aramas, e kin keneinei mehlel;
24. e kin keneinei mwahu sang kakon lingan en paliwaratail kan. Ahpw Koht ketin koasoanehdi paliwaratail kan oh ketikihong wahu laud kakon akan me sohte ar lingan,
25. pwe saminimin en dehr kin mie ni paliwaratail, ahpw kakon koaros en soangen nsenohteieu ong ni sawaspene.
26. Ma kakon en war ehu kin medekla, kakon koaros kin iang medekla, ma kakon ehu kin ale kaping, kakon koaros kin iang paieki kapingo.
27. Eri, kumwail koaros iang wia weren Krais, oh emenemen kumwail iei kakon en war wet.
28. Eri, Koht ketin koasoanedier dehu koaros nan mwomwohdiso: keieu, wahnpoaron kan, keriau, soukohp kan, kesiluh, sounpadahk kan; mwuhri, irail kan me ahneki manaman en wia mwekid kapwuriamwei kan, oh mwuhr, me kin ahneki manaman en kakehlahda me soumwahu kan, de sewese meteikan de kaweid irail, de me kadek lokaiahki lokaia kapwonopwon kan.
29. Kaidehk irail koaros wahnpoaron, de soukohp, de sounpadahk. Koaros sohte kak wiahda soangen mwekid kapwuriamwei kan,
30. de kakehlakahda me soumwahu kan, de lokaiahki lokaia kapwonopwon kan, de kawehwehda mahsen pwukat.
31. Eri, kumwail kainenedahng amwail ineng kan ni kisakis keieu kesempwal akan. Ahpw met, I pahn kasalehiong kumwail ahl apwoat me siksang mehlel mepwukat koaros.

  1Corinthians (12/16)