1Chronicles (3/29)  

1. Me pahn sansal pah, ni irekidien sounpar, iei sapwellimen Depit pwutak kan me ipwidi ni ahnsou me e ketiket nan Epron:
2. Me pahn sansal pah, ni irekidien sounpar, iei sapwellimen Depit pwutak kan me ipwidi ni ahnsou me e ketiket nan Epron:
3. Me pahn sansal pah, ni irekidien sounpar, iei sapwellimen Depit pwutak kan me ipwidi ni ahnsou me e ketiket nan Epron:
4. Irail wenemen pwukat koaros ipwidi nan Epron erein sounpar isuh elep me Depit kakaunki wasao. E kaunda Serusalem nin duwen nanmwarki men erein sounpar silihsek siluh,
5. oh sapwellime pwutak tohto ipwidi wasao. Sapwellime likend Padsipa, nein Ammiel serepein, wiahiong pwutak pahmen: Simea, Sopap, Nadan, oh Solomon.
6. E pil sapwellimaniki pwutak duwemen: Ipar, Elisua, Elpelet,
7. Noka, Nepek, Sapia,
8. Elisama, Eliada, oh Elipelet.
9. Likin pwutak pwukat koaros, Depit pil wiahda sapwellime pwutak kei rehn eh pekehi kan. E pil sapwellimaniki serepein men ede Damar.
10. Iet duwen irekidien kadaudok en Nanmwarki Solomon sang pahpa lel sapwellimarail pwutak kan: Solomon, Reopoham, Apaisa, Asa, Seosopat,
11. Soram, Ahasaia, Sohas,
12. Amasaia, Usaia, Sodam,
13. Ahas, Esekaia, Manase,
14. Amon, oh Sosaia,
15. Sosaia naineki pwutak pahmen: Sohanan, Sehoiakim, Sedekaia, oh Soahas.
16. Sehoiakim naineki pwutak riemen: Sehoiakin oh Sedekaia.
17. Iet kan kadaudok en Nanmwarki Sehoiakin, me selidi oh kalipilipalahng Papilon. Sehoiakin sapwellimaniki pwutak isimen: Sealtiel,
18. Malkiram, Pedaia, Senassar, Sekamaia, Osama, oh Nedapaia.
19. Pedaia naineki pwutak riemen: Serupapel oh Simei. Serupapel naineki pwutak riemen, Mesullam oh Ananaia, oh serepein men, Selomid.
20. E pil naineki pwutak limmen: Asupa, Ohel, Perekaia, Asadaia, oh Susap Esed.
21. Ananaia naineki pwutak riemen, Pelataia oh Sesaia. Sesaia me semen Repaia, iei ih me semen Arnan, Arnan me semen Opadaia, Opadaia me semen Sekanaia.
22. Sekanaia naineki pwutak tehmen, Semaia, oh nein nah pwutako iei: Addus, Ikal, Paraia, Nearaia, oh Sapat.
23. Nearaia naineki pwutak silimen: Elioenai, Iskaia, oh Asrikam.
24. Elioenai naineki pwutak isimen: Odapaia, Eliasip, Pelaia, Akkup, Sohanan, Delaia, oh Ananai.

  1Chronicles (3/29)