1Chronicles (28/29)  

1. Nanmwarki Depit mahsanihong lapalap kan koaros en Israel en pokonpene nan Serusalem. Eri, lapalap koaros en kadaudok kan, lapalap akan me pwukoahki apwalih doadoahk en wehio, kaunen peneinei kan, kaun kan me pwukoahki apwalih dipwisou oh mahn akan me sapwellimen nanmwarki oh pil en sapwellime pwutako, oh lapalap koaros en nan tehnpaso, kaunen sounpei kan, ohl kesempwal kan, irail eri pokonpene nan Serusalem.
2. Depit eri ketida mwohrail oh mahsanih, “Riei ko, tohn atail wehi koaros, kumwail ketin karonge ie mahs. I men kauwada ehu wasahn kousoan poatopoat ong Kohpwahn Inowo, wasahn utungada aluweluwen KAUN-O, atail Koht. I kaunopadahr dipwisou kei mehn kauwada ehu tehnpas mehn kawauwih,
3. ahpw e sohte ketin mweidohng ie, pwehki ngehi sounpei men oh I kakeredier nta laud.
4. KAUN-O, Koht en Israel, ketin pilada ngehi oh kadaudokei kan pwe se en kaunda Israel kohkohlahte. E ketin pilada kadaudok en Suda pwe re kihda aramas me pahn kaunda wasa, oh e ketin pilada peneineien semeio sang nan kadaudok en Suda. Sang nan peneinei wet me e ketin kupwurperenki en ketin wiahkiniehla nanmwarkien Israel pwon.
5. E ketikihong ie pwutak tohto, oh sang nanpwungarail koaros me e ketin pilada Solomon pwehn kaunda Israel, sapwellimen KAUN-O wehi.
6. “KAUN-O ketin mahsanihong ie, ‘Noumw pwutak Solomon me pahn kauwada Tehnpesei. I piladahr pwe en wiahla nei pwutak, oh I pahn wiahla seme.
7. I pahn kupwure pwe eh mwehi en poatopoat kohkohlahte ma e pahn dadaurete oh kapwaiada ni keneinei ei kosonned oh koasoandi koaros duwehte me e wiewia rahnwet.’
8. “Eri met, maing ko, mwohn silangin atail Koht oh mwohn pokon lap wet en mehn Israel koaros, sapwellimen KAUN-O aramas, I peki rehmwail ni ngidingid kumwail en kanahieng kapwaiada mehkoaros me KAUN-O, atail Koht, ketin koasoanediong kitail, pwe kumwail en usehlahte papaieki sahpw kaselel wet oh kumwail en kadakadaur ong dih en mwuhr kan pwe re en sohsohki poatopoat kohkohlahte.”
9. A ong Solomon, e mahsanih, “A kowe Solomon, nei pwutak, I peki ke en pohnese Koht en semomw oh papah ni mohngiong unsek oh inengieng nan omw lamalam. E ketin mwahngih audepen atail lamalam oh ineng koaros. Ma ke pahn sohpeiong, e pahn ketin kupwurperenkinuhkala; ahpw ma ke pahn sohpeisang, e pahn ketin soikuhkala kohkohlahte.
10. Ke en ese pwe KAUN-O ketin piluhkadahr pwe ke en kauwadahng Tehnpese Sarawi. Eri, nantiheng kapwaiada ni lamalam kehlail.”
11. Depit eri ketikihong Solomon koasoandi kan me pid mwomwen kokoudahn wasa koaros ni Tehnpas Sarawio, wiepen perehn nahk kan oh pere teikan koaros, oh wiepen Wasa Sarawiheo, wasa me tomwpen dihp kin wiawi ie.
12. E pil ketikihong koasoandi koaros me e kupwukupwurehiong ni kehl kan nan Tehnpas Sarawio oh pere kan me kapilpene, oh perehn nahk dipwisou oh kisakis kan me kasarawihongehr KAUN-O.
13. Depit pil ketikihong koasoandi kan me pid mwomwen eh pahn koasoanehdi samworo oh mehn Lipai kan ong ni arail pwukoa kan, ong ni doadoahk en Tehnpas Sarawio, oh epwelpen dipwisou koaros en Tehnpaso.
14. E kaweidkin irail uwen kohl oh silper me pahn doadoahk ong ni wiepen dipwisou kan,
15. ong ehuehu lamp oh dewen lamp,
16. ong tehpel silper kan, oh ong ehuehu tehpel kohl me pilawahn meirong ong Koht kin mi powe.
17. E pil kaweidkin irail duwen uwen kohl mwakelekel me pahn doadoahk ong ni wiepen pwohk, pwohl, oh sah kan, ia uwen silper oh kohl me pahn wiada dahl akan,
18. oh ia uwen kohl mwakelekel me pahn wiahda pei sarawien isik warpwohmwahu oh me pahn wiahda kuruma ong kerup ko me pehra kan ngapeseng pohn Kohpwahn Inoun KAUN-O.
19. Nanmwarki Depit mahsanih, “Mepwukat koaros iei audepen koasoandi me ntingdier nin duwen kaweid kan me pein KAUN-O ketikihong ie pwe I en patohwan wiahda.”
20. Nanmwarki Depit mahsanihong sapwellime pwutak Solomon, “Eri, koapworopwor oh nantiheng. Tapihada doadoahko oh dehr mweidohng mehkot en kapweiekdi. KAUN-O Koht, me I kin papah, pahn ketin ieiang uhk. E sohte pahn ketin sohpeisang uhk, ahpw e pahn ketin ieiang uhk lao doadoahk en Tehnpas wet pahn imwisekla.
21. Samworo oh mehn Lipai kan ahpw kileldiong pwukoa doadoahk nan Tehnpas Sarawio. Soangen tohndoadoahk koahiek koaros pil inengieng seweseiuk, oh aramas koaros oh arail kaun akan pahn mi pahn omw kaweid.”

  1Chronicles (28/29)