1Chronicles (25/29)  

1. Nanmwarki Depit oh kaunen mehn Lipai kan ketin pilada peneineien mehn Lipai pwukat pwe re en kin kaunda kaudok kan: Asap, Eman, oh Sedudun. Re pahn kin kalohki mahsen en Koht, iangahki koul, oh kesengki arp oh simpal. Eri, iet mwaren aramas akan me pilipilda pwe re en kaunda kaudok, iangahki soangen pwukoa doadoahk me ehuehu pwihn pahn wia:
2. Nein Asap pwutak pahmen: Sakur, Sosep, Nedanaia, oh Asarela. Irail pwukat mi pahn kaweidpen Asap, oh re kin kalohki mahsen en Koht ni ahnsou me nanmwarki pahn kin koasoanehdi.
3. Nein Sedudun pwutak wenemen: Kedalaia, Seri, Sesaia, Simei, Asapaia, oh Mattidaia. Irail pwukat me kin kalohki mahsen en Koht, oh kesengki arp oh wia koulen kapingkalahngan ong KAUN-O, pahn kaweidpen samarailo.
4. Nein Eman pwutak ehk pahmen: Pukkaia, Madanaia, Ussiel, Sepuel, Serimod, Ananaia, Ananai, Eliada, Kiddalti, Romamti Eser, Sospekasa, Mallodi, Odir, oh Maasiod.
5. Iei pwutak ehk pahmen pwukat me Koht ketikihong Eman, sapwellimen nanmwarkio soukohp, iangahki serepein silimen, nin duwen me e ketin inoukidahr pwe Eman en wiahla aramas wahu.
6. Nah pwutak ko koaros kin kesengki arp oh simpal pahn kaweidpen arail pahpao, pwehn kin iang patehng kaudok en nan Tehnpaso. Oh Asap, Sedudun, oh Eman mi pahn kaweidpen nanmwarkio.
7. Aramas riehk pahmen pwukat me inenen koahiek; oh iengarail mehn Lipai kan pil sounkeseng koahiek kei. Irail koaros patpene me 288.
8. Re kin usuhski soangen pwukoa doadoahk me re pahn kin wia, koaros, me pwulopwul de mah, me koahiek de soakoahiek.
9. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
10. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
11. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
12. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
13. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
14. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
15. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
16. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
17. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
18. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
19. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
20. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
21. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
22. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
23. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
24. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
25. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
26. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
27. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
28. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
29. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
30. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.
31. Ohl 288 pwukat pwalpeseng wiahda pwihn rieisek pahieu wad ehk riemen nan ehu pwihn. Iet duwen irekidien ar wia ar pwukoa doadoahk: 1) Sosep sang peneineien Asap; 2) Kedalaia; 3) Sakur; 4) Seri; 5) Nedanaia; 6) Pukkaia; 7) Asarela; 8) Sesaia; 9) Madanaia; 10) Simei; 11) Ussiel; 12) Asapaia; 13) Sepuel; 14) Mattidaia; 15) Serimod; 16) Ananaia; 17) Sospekasa; 18) Ananai; 19) Mallodi; 20) Eliada; 21) Odir; 22) Kiddalti; 23) Maasiod; 24) Romamti Eser.

  1Chronicles (25/29)