1Chronicles (24/29)  

1. Iet pwihn kan me kadaudok en Aaron kan iang towehda. Aaron naineki pwutak pahmen: Nadap, Apihu, Eleasar, oh Idamar.
2. Nadap oh Apihu mehla mwohn ara pahpao, oh sohte kadaudokara, eri, riara pwutak ko, Eleasar oh Idamar, wiahla samworo.
3. Nanmwarki Depit eri ketin koasoanehdi kadaudok en Aaron kan ong pwihn kei nin duwen arail pwukoa doadoahk. Sadok, emen kadaudok en Eleasar, oh Ahimelek, kadaudok en Idamar, me iang sewese mwekid wet.
4. Kadaudok en Eleasar kan wiahda pwihn eisek weneu, a kadaudok en Idamar wiahda pwihn waluh; met wiawiher pwehki kaunen peneinei kan nan kadaudok en Eleasar me tohto.
5. Pwehki nanpwungen kadaudok en Eleasar oh Idamar mie me kin apwahpwalih Tehnpas Sarawio oh mie me kin kaweid duwen kupwuren Koht, kahrehda re usuhski kileldien arail pwukoa doadoahk.
6. Kadaudok en Eleasar oh Idamar kan wia usuhs. Mwuhr Semaia nein Nedanel, sounnting en mehn Lipai, ahpw ntingihedi mwararail kan nan pwuhk. Nanmwarkio, sapwellime lapalap akan, samworo Sadok, Ahimelek nein Apaiadar, oh kaunen peneineien samworo kan oh peneineien mehn Lipai kan, me wia sounkadehde.
7. Iet duwen koasoandien pwihn en peneinei rieisek pahieu me arail pwukoa doadoahk kileldier: 1) Sehoiarip; 2) Sedaia; 3) Arim; 4) Seorim; 5) Malkaisa; 6) Misamin; 7) Akkos; 8) Apaisa; 9) Sesua; 10) Sekanaia; 11) Eliasip; 12) Sakim; 13) Uppa; 14) Sesepeap; 15) Pilka; 16) Immer; 17) Esir; 18) Apises; 19) Pedahaia; 20) Seheskel; 21) Sakin; 22) Kamul; 23) Delaia; 24) Maasaia.
8. Iet duwen koasoandien pwihn en peneinei rieisek pahieu me arail pwukoa doadoahk kileldier: 1) Sehoiarip; 2) Sedaia; 3) Arim; 4) Seorim; 5) Malkaisa; 6) Misamin; 7) Akkos; 8) Apaisa; 9) Sesua; 10) Sekanaia; 11) Eliasip; 12) Sakim; 13) Uppa; 14) Sesepeap; 15) Pilka; 16) Immer; 17) Esir; 18) Apises; 19) Pedahaia; 20) Seheskel; 21) Sakin; 22) Kamul; 23) Delaia; 24) Maasaia.
9. Iet duwen koasoandien pwihn en peneinei rieisek pahieu me arail pwukoa doadoahk kileldier: 1) Sehoiarip; 2) Sedaia; 3) Arim; 4) Seorim; 5) Malkaisa; 6) Misamin; 7) Akkos; 8) Apaisa; 9) Sesua; 10) Sekanaia; 11) Eliasip; 12) Sakim; 13) Uppa; 14) Sesepeap; 15) Pilka; 16) Immer; 17) Esir; 18) Apises; 19) Pedahaia; 20) Seheskel; 21) Sakin; 22) Kamul; 23) Delaia; 24) Maasaia.
10. Iet duwen koasoandien pwihn en peneinei rieisek pahieu me arail pwukoa doadoahk kileldier: 1) Sehoiarip; 2) Sedaia; 3) Arim; 4) Seorim; 5) Malkaisa; 6) Misamin; 7) Akkos; 8) Apaisa; 9) Sesua; 10) Sekanaia; 11) Eliasip; 12) Sakim; 13) Uppa; 14) Sesepeap; 15) Pilka; 16) Immer; 17) Esir; 18) Apises; 19) Pedahaia; 20) Seheskel; 21) Sakin; 22) Kamul; 23) Delaia; 24) Maasaia.
11. Iet duwen koasoandien pwihn en peneinei rieisek pahieu me arail pwukoa doadoahk kileldier: 1) Sehoiarip; 2) Sedaia; 3) Arim; 4) Seorim; 5) Malkaisa; 6) Misamin; 7) Akkos; 8) Apaisa; 9) Sesua; 10) Sekanaia; 11) Eliasip; 12) Sakim; 13) Uppa; 14) Sesepeap; 15) Pilka; 16) Immer; 17) Esir; 18) Apises; 19) Pedahaia; 20) Seheskel; 21) Sakin; 22) Kamul; 23) Delaia; 24) Maasaia.
12. Iet duwen koasoandien pwihn en peneinei rieisek pahieu me arail pwukoa doadoahk kileldier: 1) Sehoiarip; 2) Sedaia; 3) Arim; 4) Seorim; 5) Malkaisa; 6) Misamin; 7) Akkos; 8) Apaisa; 9) Sesua; 10) Sekanaia; 11) Eliasip; 12) Sakim; 13) Uppa; 14) Sesepeap; 15) Pilka; 16) Immer; 17) Esir; 18) Apises; 19) Pedahaia; 20) Seheskel; 21) Sakin; 22) Kamul; 23) Delaia; 24) Maasaia.
13. Iet duwen koasoandien pwihn en peneinei rieisek pahieu me arail pwukoa doadoahk kileldier: 1) Sehoiarip; 2) Sedaia; 3) Arim; 4) Seorim; 5) Malkaisa; 6) Misamin; 7) Akkos; 8) Apaisa; 9) Sesua; 10) Sekanaia; 11) Eliasip; 12) Sakim; 13) Uppa; 14) Sesepeap; 15) Pilka; 16) Immer; 17) Esir; 18) Apises; 19) Pedahaia; 20) Seheskel; 21) Sakin; 22) Kamul; 23) Delaia; 24) Maasaia.
14. Iet duwen koasoandien pwihn en peneinei rieisek pahieu me arail pwukoa doadoahk kileldier: 1) Sehoiarip; 2) Sedaia; 3) Arim; 4) Seorim; 5) Malkaisa; 6) Misamin; 7) Akkos; 8) Apaisa; 9) Sesua; 10) Sekanaia; 11) Eliasip; 12) Sakim; 13) Uppa; 14) Sesepeap; 15) Pilka; 16) Immer; 17) Esir; 18) Apises; 19) Pedahaia; 20) Seheskel; 21) Sakin; 22) Kamul; 23) Delaia; 24) Maasaia.
15. Iet duwen koasoandien pwihn en peneinei rieisek pahieu me arail pwukoa doadoahk kileldier: 1) Sehoiarip; 2) Sedaia; 3) Arim; 4) Seorim; 5) Malkaisa; 6) Misamin; 7) Akkos; 8) Apaisa; 9) Sesua; 10) Sekanaia; 11) Eliasip; 12) Sakim; 13) Uppa; 14) Sesepeap; 15) Pilka; 16) Immer; 17) Esir; 18) Apises; 19) Pedahaia; 20) Seheskel; 21) Sakin; 22) Kamul; 23) Delaia; 24) Maasaia.
16. Iet duwen koasoandien pwihn en peneinei rieisek pahieu me arail pwukoa doadoahk kileldier: 1) Sehoiarip; 2) Sedaia; 3) Arim; 4) Seorim; 5) Malkaisa; 6) Misamin; 7) Akkos; 8) Apaisa; 9) Sesua; 10) Sekanaia; 11) Eliasip; 12) Sakim; 13) Uppa; 14) Sesepeap; 15) Pilka; 16) Immer; 17) Esir; 18) Apises; 19) Pedahaia; 20) Seheskel; 21) Sakin; 22) Kamul; 23) Delaia; 24) Maasaia.
17. Iet duwen koasoandien pwihn en peneinei rieisek pahieu me arail pwukoa doadoahk kileldier: 1) Sehoiarip; 2) Sedaia; 3) Arim; 4) Seorim; 5) Malkaisa; 6) Misamin; 7) Akkos; 8) Apaisa; 9) Sesua; 10) Sekanaia; 11) Eliasip; 12) Sakim; 13) Uppa; 14) Sesepeap; 15) Pilka; 16) Immer; 17) Esir; 18) Apises; 19) Pedahaia; 20) Seheskel; 21) Sakin; 22) Kamul; 23) Delaia; 24) Maasaia.
18. Iet duwen koasoandien pwihn en peneinei rieisek pahieu me arail pwukoa doadoahk kileldier: 1) Sehoiarip; 2) Sedaia; 3) Arim; 4) Seorim; 5) Malkaisa; 6) Misamin; 7) Akkos; 8) Apaisa; 9) Sesua; 10) Sekanaia; 11) Eliasip; 12) Sakim; 13) Uppa; 14) Sesepeap; 15) Pilka; 16) Immer; 17) Esir; 18) Apises; 19) Pedahaia; 20) Seheskel; 21) Sakin; 22) Kamul; 23) Delaia; 24) Maasaia.
19. Ohl pwukat ntingdi nin duwen arail pwukoa doadoahk me kileldiong irail nan Tehnpaso oh duwen ar pahn kapwaiada pwukoa kan me arail pahpa kahlap, Aaron, koasoanedier nin duwen sapwellimen kAUN-O koasoandi ong mehn Israel.
20. Met iei kaunen peneinei teikan me kadaudok en Lipai: Sedeia, kadaudok en Amram sang rehn Sepuel;
21. Issaia, kadaudok en Rehapaia;
22. Sahad, kadaudok en Isar sang rehn Selomid;
23. Seraia, Amaraia, Sehasiel, oh Sekameam, nein Epron pwutak, nin duwen irekidien arail sounpar;
24. Samir, kadaudok en Ussiel sang rehn Maika;
25. Sekaraia, kadaudok en Ussiel sang rehn Issaia, rien Maika pwutak;
26. Mahli, Musi, oh Saasaia, kadaudok en Merari.
27. Saasaia naineki pwutak silimen: Soham, Sakur, oh Ipri.
28. Mahli naineki pwutak riemen, Eleasar oh Kis. Sohte nein Eleasar pwutak, a Kis naineki pwutak emen, Serameel.
29. Mahli naineki pwutak riemen, Eleasar oh Kis. Sohte nein Eleasar pwutak, a Kis naineki pwutak emen, Serameel.
30. Musi naineki pwutak silimen: Mahli, Eder, oh Seremod. Ih met peneinei kan en mehn Lipai.
31. Emenemen kaunen peneinei oh emen riarail pwutak tikitik kan wia usuhs ong ni arail pwukoa kan, duwehte me kisehrail kan, samworo me kadaudok en Aaron, wiadahr. Nanmwarki Depit, Sadok, Ahimelek, oh kaunen peneineien samworo kan oh mehn Lipai kan me wia sounkadehde.

  1Chronicles (24/29)