Romans 12/16   

لهذا ای برادران، شما را به رحمتهای خدا استدعا می‌کنم که بدنهای خود را قربانی زنده مقدّس پسندیده خدا بگذرانید که عبادت معقول شما است. .1
و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که ارادهٔ نیکوی پسندیده کامل خدا چیست. .2
زیرا به آن فیضی که به من عطا شده است، هر یکی از شما را می‌گویم که فکرهای بلندتر از آنچه شایسته است مکنید بلکه به اعتدال فکر نمایید، به اندازه آن بهره ایمان که خدا به هر کس قسمت فرموده است. .3
زیرا همچنان که در یک بدن اعضای بسیار داریم و هر عضوی را یک کار نیست، .4
همچنین ما که بسیاریم، یک جسد هستیم در مسیح، امّا فرداً اعضای یکدیگر. .5
پس چون نعمتهای مختلف داریم بحسب فیضی که به ما داده شد، خواه نبوّت برحسب موافقت ایمان .6
یا خدمت در خدمتگزاری، یا معلّم در تعلیم، .7
یا واعظ در موعظه، یا بخشنده به سخاوت، یا پیشوا به اجتهاد، یا رحم‌کننده به سرور. .8
محبّت بی‌ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. .9
با محبّت برادرانه یکدیگر را دوست دارید و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید. .10
در اجتهاد کاهلی نورزید و در روح سرگرم شده، خداوند را خدمت نمایید. .11
در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. .12
مشارکت در احتیاجات مقدّسین کنید و در مهمانداری ساعی باشید. .13
برکت بطلبید بر آنانی که بر شما جفا کنند؛ برکت بطلبید و لعن مکنید. .14
خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان. .15
برای یکدیگر همان فکر داشته باشید و در چیزهای بلند فکر مکنید بلکه با ذلیلان مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید. .16
هیچ‌کس را به عوض بدی بدی مرسانید. پیش جمیع مردم تدارک کارهای نیکو بینید. .17
اگر ممکن است بقدر قوّه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید. .18
ای محبوبان انتقام خود را مکشید بلکه خشم را مهلت دهید، زیرا مکتوب است خداوند می‌گوید که انتقام از آن من است من جزا خواهم داد. .19
پس اگر دشمن تو گرسنه باشد، او را سیر کن و اگر تشنه است، سیرابش نما زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت. .20
مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. .21

  Romans 12/16