Psalms 98/150   

[مزمور] برای خداوند سرود تازه بسرایید زیرا کارهای عجیب کرده است. دست راست و بازوی قدّوس او، او را مظّفر ساخته است. .1
خداوند نجات خود را اعلام نموده، و عدالتش را به نظر امّت‌ها مکشوف کرده است. .2
رحمت و امانت خود را با خاندان اسرائیل به یاد آورد. همهٔ اقصای زمین نجات خدای ما را دیده‌اند. .3
ای تمامی زمین، خداوند را آواز شادمانی دهید. بانگ زنید و ترنّم نمایید و بسرایید. .4
خداوند را با بربط بسرایید! با بربط و با آواز نغمات! .5
با کَرِنّاها و آواز سرنا! به حضور یهوهپادشاه آواز شادمانی دهید! .6
دریا و پری آن بخروشد! ربع مسکون و ساکنان آن! .7
نهرها دستک بزنند! و کوه‌ها با هم ترنّم نمایند. .8
به حضور خداوند زیرا به داوری جهان می‌آید. ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد کرد و قومها را به راستی. .9

  Psalms 98/150