Psalms 95/150   

بیایید خداوند را بسراییم و صخره نجات خود را آواز شادمانی دهیم! .1
به حضور او با حمد نزدیک بشویم! و با مزامیر او را آواز شادمانی دهیم! .2
زیرا که یهوه، خدای بزرگ است، .3
و پادشاه عظیم بر جمیع خدایان. نشیبهای زمین در دست وی است و فرازهای کوه‌ها از آن او. .4
دریا از آن اوست، او آن را بساخت؛ و دستهای وی خشکی را مصور نمود. .5
بیایید عبادت و سجده نماییم و به حضور آفریننده خود خداوند زانو زنیم! .6
زیرا که او خدای ما است! و ما قوم مرتع و گلهٔ دست او می‌باشیم! امروز کاش آواز او را می‌شنیدید! .7
دل خود را سخت مسازید، مثل مریبا، مانند یوم مسّا در صحرا. .8
چون اجداد شما مرا آزمودند و تجربه کردند و اعمال مرا دیدند. .9
چهل سال از آن قوم محزون بودم و گفتم قوم گمراه دل هستند که طُرُق مرا نشناختند. .10
پس در غضب خود قسم خوردم، که به آرامیِ من داخل نخواهند شد. .11

  Psalms 95/150