Psalms 94/150   

ای یَهُوَه خدای ذوالانتقام، ای خدای ذوالانتقام، تجلّی فرما! .1
ای داور جهان متعال شو و بر متکبّران مکافات برسان! .2
ای خداوند تا به کی شریران، تا به کی شریران فخر خواهند نمود؟ .3
حرفها می‌زنند و سخنان ستمآمیز می‌گویند. جمیع بدکاران لاف می‌زنند. .4
ای خداوند، قوم تو را می‌شکنند و میراث تو را ذلیل می‌سازند. .5
بیوه زنان و غریبان را می‌کشند و یتیمان را به قتل می‌رسانند .6
و می‌گویند یاه نمی‌بیند و خدای یعقوب ملاحظه نمی‌نماید. .7
ای احمقان قوم بفهمید! و ای ابلهان کی تعقل خواهید نمود؟ .8
او که گوش را غرس نمود، آیا نمی‌شنود؟ او که چشم را ساخت، آیا نمی‌بیند؟ .9
او که امّت‌ها را تأدیب می‌کند، آیاتوبیخ نخواهد نمود، او که معرفت را به انسان می‌آموزد؟ .10
خداوند فکرهای انسان را می‌داند که محض بطالت است. .11
ای یاه، خوشابحال شخصی که او را تأدیب می‌نمایی و از شریعت خود او را تعلیم می‌دهی .12
تا او را از روزهای بلا راحت بخشی، مادامی که حفره برای شریران کنده شود. .13
زیرا خداوند قوم خود را رد نخواهد کرد و میراث خویش را ترک نخواهد نمود. .14
زیرا که داوری به انصاف رجوع خواهد کرد و همهٔ راست دلان پیروی آن را خواهند نمود. .15
کیست که برای من با شریران مقاومت خواهد کرد و کیست که با بدکاران مقابله خواهد نمود. .16
اگر خداوند مددکار من نمی‌بود، جان من به زودی در خاموشی ساکن می‌شد. .17
چون گفتم که پای من می‌لغزد، پس رحمت تو ای خداوند مرا تأیید نمود. .18
در کثرت اندیشه‌های دل من، تسلیهای تو جانم را آسایش بخشید. .19
آیا کرسی شرارت با تو رفاقت تواند نمود، که فساد را به قانون اختراع می‌کند؟ .20
بر جان مرد صَدیق با هم جمع می‌شوند و بر خون بی‌گناه فتوا می‌دهند. .21
لیکن خداوند برای من قلعه بلند است و خدایم صخره ملجای من است. .22
و گناه ایشان را بر ایشان راجع خواهد کرد و ایشان را در شرارت ایشان فانی خواهد ساخت. یَهوه خدای ما ایشان را فانی خواهد نمود. .23

  Psalms 94/150