Psalms 87/150   

[مزمور و سرود بنیقورح] اساس او در کوه‌های مقدّس است .1
.2 خداوند دروازه‌های صهیون را دوست می‌دارد، بیشتر از جمیع مسکنهای یعقوب. .2
سخنهای مجید دربارهٔٔ تو گفته می‌شود، ای شهر خدا! سِلاه. .3
رَهَبْ و بابل را از شناسندگان خود ذکر خواهم کرد. اینک، فلسطین و صور و حبش، این در آنجا متولد شده است. .4
و دربارهٔٔ صهیون گفته خواهد شد که این و آن در آن متولد شده‌اند. و خود حضرت اعلی آن را استوارخواهد نمود. .5
خداوند چون امّت‌ها را می‌نویسد، ثبت خواهد کرد که این در آنجا متولد شده است، سِلاه. .6
مغنیان و رقصکنندگان نیز. جمیع چشمه‌های من در تو است. .7

  Psalms 87/150