Psalms 82/150   

[مزمور آساف] خدا در جماعت خدا ایستاده است، در میان خدایان داوری می‌کند، .1
تا به کی به بی‌انصافی داوری خواهید کرد و شریران راطرفداری خواهید نمود؟ سِلاه. .2
فقیران و یتیمان را دادرسی بکنید. مظلومان و مسکینان را انصاف دهید. .3
مظلومان و فقیران را برهانید و ایشان را از دست شریران خلاصی دهید. .4
نمی‌دانند و نمی‌فهمند و در تاریکی راه می‌روند و جمیع اساس زمین متزلزل می‌باشد. .5
من گفتم که شما خدایانید و جمیع شما فرزندان حضرت اعلی. .6
لیکن مثل آدمیان خواهید مرد و چون یکی از سروران خواهید افتاد! .7
ای خدا برخیز و جهان را داوری فرما زیرا که تو تمامیِ امّت‌ها را متصرف خواهی شد. .8

  Psalms 82/150