Psalms 75/150   

[برای سالار مغنیان بر لاتهلک. مزمور و سرود آساف] تو را حمد می‌گوییم! ای خدا تو را حمد می‌گوییم! زیرا نام تو نزدیک است و مردم کارهای عجیب تو را ذکر می‌کنند. .1
هنگامی که به زمان معین برسم، براستی داوری خواهم کرد. .2
زمین و جمیع ساکنانش گداخته شده‌اند. من ارکان آن را برقرار نموده‌ام، سِلاه. .3
متکبران را گفتم، فخر مکنید! و به شریران که شاخ خود را میفرازید. .4
شاخهای خود را بهبلندی میفرازید. و با گردنکشی سخنان تکبرآمیز مگویید. .5
زیرا نه از مشرق و نه از مغرب، و نه از جنوب سرافرازی می‌آید. .6
لیکن خدا، داور است. این را به زیر می‌اندازد و آن را سرافراز می‌نماید. .7
زیرا در دست خداوند کاسهای است و بادهٔ آن پرجوش. از شراب ممزوج پر است که از آن می‌ریزد. و امّا دُرده‌ایش را جمیع شریران جهان افشرده، خواهند نوشید. .8
و امّا من، تا به ابد ذکر خواهم کرد و برای خدای یعقوب ترنم خواهم نمود. .9
جمیع شاخهای شریران را خواهم برید و امّا شاخهای صالحین برافراشته خواهد شد. .10

  Psalms 75/150