Psalms 71/150   

در تو ای خداوند پناه برده‌ام، پس تا به ابد خجل نخواهم شد. .1
به عدالت خود مرا خلاصی ده و برهان. گوش خود را به من فراگیر و مرا نجات ده. .2
برای من صخرهٔ سکونت باش تا همه وقت داخل آن شوم. تو به نجات من امر فرموده‌ای، زیرا صخره و قلعهٔ من تو هستی. .3
خدایا مرا از دست شریر برهان و از کف بدکار و ظالم. .4
زیرا ای خداوند یهوه، تو امید من هستی و از طفولیّتم اعتماد من بوده‌ای. .5
از شکم بر تو انداخته شده‌ام. از رحم مادرم ملجای من تو بوده‌ای و تسبیح من دائماً دربارهٔٔ تو خواهد بود. .6
بسیاری را آیتی عجیب شده‌ام. لیکن تو ملجای زورآور من هستی. .7
دهانم از تسبیح تو پر است و از کبریاییِ تو تمامیِ روز. .8
در زمان پیری مرا دور مینداز چون قوّتم زایل شود مرا ترک منما. .9
زیرا دشمنانم بر من حرف می‌زنند و مترصّدان جانم با یکدیگر مشورت می‌کنند .10
و می‌گویند، خدا او را ترک کرده است. پس او را تعاقب کرده، بگیرید، زیرا که رهاننده‌ای نیست. .11
ای خدا از من دور مشو. خدایا به اعانت من تعجیل نما. .12
خصمان جانم خجل و فانی شوند. و آنانی که برای ضرر من می‌کوشند، به عار و رسوایی ملبس گردند. .13
و امّا من دائماً امیدوار خواهم بود و بر همهٔٔ تسبیح تو خواهم افزود. .14
زبانم عدالت تو را بیان خواهد کرد و نجاتت راتمامیِ روز. زیرا که حد شمارهٔ آن را نمی‌دانم. .15
در تواناییِ خداوند یهوه خواهم آمد و از عدالت تو و بس خبر خواهم داد. .16
ای خدا از طفولیتم مرا تعلیم داده‌ای و تا الآن، عجایب تو را اعلان کرده‌ام. .17
پس ای خدا، مرا تا زمان پیری و سفید مویی نیز ترک مکن، تا این طبقه را از بازوی تو خبر دهم و جمیع آیندگان را از تواناییِ تو. .18
خدایا عدالت تو تا اعلیعلیین است. تو کارهای عظیم کرده‌ای. خدایا مانند تو کیست؟ .19
ای که تنگیهای بسیار و سخت را به ما نشان داده‌ای، رجوع کرده، باز ما را زنده خواهی ساخت؛ و برگشته، ما را از عمق‌های زمین برخواهی آورد. .20
بزرگیِ مرا مزید خواهی کرد و برگشته، مرا تسلی خواهی بخشید. .21
پس من نیز تو را با بربط خواهم ستود، یعنی راستیِ تو را ای خدای من، و تو را ای قدوس اسرائیل با عود ترنم خواهم نمود. .22
چون برای تو سرود می‌خوانم لبهایم بسیار شادی خواهد کرد و جانم نیز که آن را فدیه داده‌ای. .23
زبانم نیز تمامیِ روز عدالت تو را ذکر خواهد کرد. زیرا آنانی که برای ضرر من می‌کوشیدند، خجل و رسوا گردیدند. .24

  Psalms 71/150