Psalms 68/150   

[رای سالار مغنیان. مزمور و سرود داود] خدا برخیزد و دشمنانش پراکندهشوند! و آنانی که از او نفرت دارند از حضورش بگریزند! .1
چنانکه دود پراکنده می‌شود، ایشان را پراکنده ساز، و چنانکه موم پیش آتش گداخته می‌شود، همچنان شریران به حضور خدا هلاک گردند. .2
امّا صالحان شادی کنند و در حضور خدا به وجد آیند و به شادمانی خرسند شوند. .3
برای خدا سرود بخوانید و به نام او ترنم نمایید و راهی درست کنید برای او که در صحراها سوار است. نام او یهوه است! به حضورش به وجد آیید! .4
پدر یتیمان و داور بیوه زنان، خداست در مسکن قدسخود! .5
خدا بی‌کسان را ساکن خانه می‌گرداند و اسیران را به رستگاری بیرون می‌آورد، لیکن فتنهانگیزان در زمینِ تفتیده ساکن خواهند شد. .6
ای خدا هنگامی که پیش روی قوم خود بیرون رفتی، هنگامی که در صحرا خرامیدی، سلاه. .7
زمین متزلزل شد و آسمان به حضور خدا بارید، این سینا نیز از حضور خدا، خدای اسرائیل. .8
ای خدا باران نعمتها بارانیدی و میراثت را چون خسته بود، مستحکم گردانیدی. .9
جماعت تو در آن ساکن شدند. ای خدا، به جود خویش برای مساکین تدارک دیده‌ای. .10
خداوند سخن را می‌دهد. مبشرات انبوه عظیمی می‌شوند. .11
ملوک لشکرها فرار کرده، منهزم می‌شوند و زنی که در خانه مانده است، غارت را تقسیم می‌کند. .12
اگرچه در آغلها خوابیده بودید، لیکن مثل بالهای فاخته شده‌اید که به نقره پوشیده است و پرهایش به طلای سرخ. .13
چون قادر مطلق پادشاهان را در آن پراکنده ساخت، مثل برف بر صَلْمُون درخشان گردید. .14
کوه خدا، کوه باشان است، کوهی با قله‌های افراشته کوه باشان است. .15
ای کوه‌های با قله‌های افراشته، چرا نگرانید بر این کوهی که خدا برای مسکن خود برگزیده است؟ هر آینه خداوند در آن تا به ابد ساکن خواهد بود. .16
ارابه‌های خدا کرورها و هزارهاست. خداوند در میان آنهاست و سینا در قدس است. .17
بر اعلیٰ علیین صعود کرده، و اسیران را به اسیری برده‌ای. از آدمیان بخششها گرفته‌ای. بلکه از فتنهانگیزان نیز تا یهوه خدا در ایشان مسکن گیرد. .18
متبارک باد خداوندی که هر روزه متحمل بارهای ما می‌شودو خدایی که نجات ماست، سلاه. .19
خدا برای ما، خدای نجات است و مَفَّرهای موت از آن خداوند یَهُوَه است. .20
هر آینه خدا سردشمنان خود را خرد خواهد کوبید و کلهٔ مویدار کسی را که در گناه خود سالک باشد. .21
خداوند گفت، از باشان باز خواهم آورد. از ژرفیهای دریا باز خواهم آورد. .22
تا پای خود را در خون فروبری و زبان سگان تو از دشمنانت بهرهٔ خود را بیابد. .23
ای خدا طریق‌های تو را دیده‌اند، یعنی طریق‌های خدا و پادشاه مرا در قدس. .24
در پیش رو، مغنیان می‌خرامند و در عقب، سازندگان و در وسط دوشیزگان دفّ زن. .25
خدا را در جماعتها متبارک خوانید و خداوند را از چشمهٔ اسرائیل. .26
آنجاست بنیامین صغیر، حاکم ایشان و رؤسای یهودا محفل ایشان. رؤسای زبولون و رؤسای نفتالی. .27
خدایت برای تو قوّت را امر فرموده است. ای خدا آنچه را که برای ما کرده‌ای، استوار گردان. .28
به‌سبب هیکل تو که در اورشلیم است، پادشاهان هدایا نزد تو خواهند آورد. .29
و وحش نیزار را توبیخ فرما و رمهٔ گاوان را با گوساله‌های قوم که با شمشهای نقره نزد تو گردن می‌نهند. و قومهایی که جنگ را دوست می‌دارند پراکنده ساخته است. .30
سروران از مصر خواهند آمد و حبشه دستهای خود را نزد خدا بزودی دراز خواهد کرد. .31
ای ممالک جهان برای خدا سرود بخوانید. برای خداوند سرود بخوانید، سلاه. .32
برای او که بر فلکالافلاک قدیمی سوار است. اینک، آواز خود را می‌دهد، آوازی که پُرقوّت است. .33
خدارا به قوّت توصیف نمایید. جلال وی بر اسرائیل است و قوّت او در افلاک. .34
ای خدا از قدسهای خود مَهیب هستی. خدای اسرائیل قوم خود را قوّت و عظمت می‌دهد. متبارک باد خدا. .35

  Psalms 68/150