Psalms 65/150   

[برای سالار مغنیان. مزمور و سرود داود] ای خدا، تسبیح در صهیون منتظر توست، و نذرها برای تو وفا خواهد شد. .1
ای که دعا می‌شنوی، نزد تو تمامیِ بشر خواهند آمد! .2
گناهان بر من غالب آمده است. تو تقصیرهای مرا کفّاره خواهی کرد. .3
خوشابحال کسی که او را برگزیده و مُقَّرَب خود ساخته‌ای تا به درگاه‌های تو ساکن شود. از نیکوییِ خانهٔ تو سیر خواهیم شد و از قدوسیت هیکل تو. .4
به چیزهای ترسناک در عدل، ما را جواب خواهی داد، ای خدایی که نجات ما هستی، ای که پناه تمامیِ اقصای جهان و ساکنان بعیدهٔ دریاهستی، .5
و کوه‌ها را به قوّت خود مستحکم ساخته‌ای، و کمر خود را به قدرت بستهای، .6
و تلاطم دریا را ساکن می‌گردانی، تلاطم امواج آن و شورش امّت‌ها را. .7
ساکنان اقصای جهان از آیات تو ترسانند. مَطْلَعهای صبح و شام را شادمان می‌سازی. .8
از زمین تفقد نموده، آن را سیراب می‌کنی و آن را بسیار توانگر می‌گردانی. نهر خدا از آب پر است. غلهٔ ایشان را آماده می‌کنی زیرا که بدین طور تهیه کرده‌ای. .9
پشته‌هایش را سیراب می‌کنی و مرزهایش را پست می‌سازی. به بارشها آن را شاداب می‌نمایی. نباتاتش را برکت می‌دهی. .10
به احسان خویش سال را تاجدار می‌سازی و راه‌های تو چربی را می‌چکاند. .11
مرتعهای صحرا نیز می‌چکاند و کمر تلها به شادمانی بسته شده است. .12
چمنها به گوسفندان آراسته شده است و درّه‌ها به غله پیراسته؛ از شادی بانگ می‌زنند و نیز میسرایند. .13

  Psalms 65/150