Psalms 47/150   

[برای سالار مغنیان. مزمور بنیقورح] ای جمیع امّت‌ها دستک زنید. نزد خدا به آواز شادی بانگ برآورید. .1
زیرا خداوند متعال و مهیب است و بر تمامیِ جهان خدای بزرگ. .2
قومها را در زیر ما مغلوب خواهد ساخت و طایفه‌ها را در زیر پایهای ما. .3
میراث ما را برای ما خواهد برگزید، یعنی جلالت یعقوب را که دوست می‌دارد، سِلاه. .4
خدا به آواز بلند صعود نموده است؛ خداوند به آواز کرنا. .5
تسبیح بخوانید، خدا را تسبیح بخوانید. تسبیح بخوانید، پادشاه ما را تسبیح بخوانید. .6
زیرا خدا پادشاه تمامیِ جهان است. به خردمندی تسبیح بخوانید. .7
خدا بر امّت‌ها سلطنت می‌کند. خدا بر تخت قدس خود نشسته است. .8
سروران قومها با قوم خدای ابراهیم جمع شده‌اند زیرا که سپرهای جهان از آن خداست. او بسیار متعال می‌باشد. .9

  Psalms 47/150