Psalms 37/150   

[مزمور داود] به‌سبب شریران خویشتن را مشوشمساز و بر فتنهانگیزان حسد مبر. .1
زیرا که مثل علف به زودی بریده می‌شوند و مثل علف سبز پژمرده خواهند شد. .2
بر خداوند توکّل نما و نیکویی بکن. در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو. .3
و در خداوند تمتع ببر، پس مسألت دل تو را به تو خواهد داد. .4
طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکّل کن که آن را انجام خواهد داد، .5
و عدالت تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تو را مانند ظُهر. .6
نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طریق و مرد حیلهگر خود را مشوش مساز. .7
از غضب برکنار شو و خشم را ترک کن. خود را مشوش مساز که البته باعث گناهخواهد شد. .8
زیرا که شریران منقطع خواهند شد. و امّا منتظران خداوند وارث زمین خواهند بود. .9
هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود. در مکانش تأمل خواهی کرد و نخواهد بود. .10
و امّا حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانیِ سلامتی متلذذ خواهند گردید. .11
شریر بر مرد عادل شورا می‌کند و دندانهای خود را بر او میافشرد. .12
خداوند بر او خواهد خندید، زیرا می‌بیند که روز او می‌آید. .13
شریران شمشیر را برهنه کرده و کمان را کشیده‌اند تا مسکین و فقیر را بیندازند و راستروان را مقتول سازند. .14
شمشیر ایشان به دل خود ایشان فرو خواهد رفت و کمانهای ایشان شکسته خواهد شد. .15
نعمتِ اندکِ یک مرد صالح بهتر است، از اندوخته‌های شریران کثیر. .16
زیرا که بازوهای شریران، شکسته خواهد شد. و امّا صالحان را خداوند تأیید می‌کند. .17
خداوند روزهای کاملان را می‌داند و میراث ایشان خواهد بود تا ابدالآباد. .18
در زمان بلا خجل نخواهند شد، و در ایام قحط سیر خواهند بود. .19
زیرا شریران هلاک می‌شوند و دشمنان خداوند مثل خرّمی مرتعها فانی خواهند شد. بلی مثل دُخان فانی خواهند گردید. .20
شریر قرض می‌گیرد و وفا نمی‌کند و امّا صالح رحیم و بخشنده است. .21
زیرا آنانی که از وی برکت یابند وارث زمین گردند. و امّا آنانی که ملعون ویاند، منقطع خواهند شد. .22
خداوند قدمهای انسان را مستحکم می‌سازد، و در طریق‌هایش سرور می‌دارد. .23
اگر چه بیفتد افکنده نخواهد شد زیرا خداوند دستشرا می‌گیرد. .24
من جوان بودم و الآن پیر هستم و مرد صالح را هرگز متروک ندیده‌ام و نه نسلش را که گدای نان بشوند. .25
تمامی روز رئوف است و قرض دهنده، و ذریت او مبارک خواهند بود. .26
از بدی برکنار شو و نیکویی بکن. پس ساکن خواهی بود تا ابدالآباد. .27
زیرا خداوند انصاف را دوست می‌دارد و مقدّسان خود را ترک نخواهد فرمود. ایشان محفوظ خواهند بود تا ابدالآباد. و امّا نسل شریر منقطع خواهد شد. .28
صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود. .29
دهان صالح حکمت را بیان می‌کند و زبان او انصاف را ذکر می‌نماید. .30
شریعت خدای وی در دل اوست. پس قدمهایش نخواهد لغزید. .31
شریر برای صالح کمین می‌کند و قصد قتل وی می‌دارد. .32
خداوند او را در دستش ترک نخواهد کرد و چون به داوری آید بر وی فتوا نخواهد داد. .33
منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا تو را به وراثت زمین برافرازد. چون شریران منقطع شوند آن را خواهی دید. .34
شریر را دیدم که ظلم پیشه بود و مثل درخت بومی سبز خود را به هر سو می‌کشید. .35
امّا گذشت و اینک نیست گردید و او را جستجو کردم و یافت نشد. .36
مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین زیرا که عاقبت آن مرد سلامتی است. .37
امّا خطاکاران جمیعاً هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهد شد .38
و نجات صالحان از خداوند است و در وقت تنگی او قلعهٔ ایشان خواهد بود. .39
و خداوند ایشان را اعانت کرده، نجات خواهد داد. ایشان را از شریران خلاص کرده، خواهد رهانید زیرا بر او توکّل دارند. .40

  Psalms 37/150