Psalms 33/150   

ای صالحان در خداوند شادی نمایید،زیرا که تسبیح خواندن راستان را می‌شاید. .1
خداوند را با بربط حمد بگویید؛ با عود ده تار او را سرود بخوانید. .2
سرودی تازه برای او بسرایید؛ نیکو بنوازید با آهنگ بلند. .3
زیرا کلام خداوند مستقیم است و جمیع کارهای او با امانت است. .4
عدالت و انصاف را دوست می‌دارد. جهان از رحمت خداوند پر است. .5
به کلام خداوند آسمانها ساخته شد و کل جنود آنها به نَفْخِهٔ دهان او. .6
آبهای دریا را مثل توده جمع می‌کند و لجّه‌ها را در خزانه‌ها ذخیره می‌نماید. .7
تمامیِ اهل زمین از خداوند بترسند؛ جمیع سکنهٔ ربع مسکون از او بترسند. .8
زیرا که او گفت و شد؛ او امر فرمود و قایم گردید. .9
خداوند مشورت امّت‌ها را باطل می‌کند؛ تدبیرهای قبائل را نیست می‌گرداند. .10
مشورت خداوند قائم است تا ابدالآباد؛ تدابیر قلب او تا دهرالدّهور. .11
خوشابحال امّتی که یهوه خدای ایشان است و قومی که ایشان را برای میراث خود برگزیده است. .12
از آسمان خداوند نظر افکند و جمیع بنی‌آدم را نگریست. .13
از مکان سکونت خویش نظر میافکند، برجمیع ساکنان جهان. .14
او که دلهای ایشان را جمیعاً سرشته است و اعمال ایشان را درک نموده است. .15
پادشاه به زیادتیِ لشکر خلاص نخواهد شد و جبار به بسیاری قوّت رهایی نخواهد یافت. .16
اسب بجهت استخلاص باطل است و به شدت قوّت خود کسی را رهایی نخواهد داد. .17
اینک چشم خداوند بر آنانی است که از او می‌ترسند، بر آنانی که انتظار رحمت او را می‌کشند. .18
تا جان ایشان را از موت رهایی بخشد و ایشان را در قحط زنده نگاه دارد. .19
جان ما منتظر خداوند می‌باشد. او اعانت و سپر ما است. .20
زیرا که دل ما در او شادی می‌کند و در نام قدوس او توکّل می‌داریم. .21
ای خداوند رحمت تو بر ما باد، چنانکه امیدوار تو بوده‌ایم. .22

  Psalms 33/150