Psalms 30/150   

[سرود برای متبّرک ساختن خانه. مزمور داود] ای خداوند تو را تسبیح می‌خوانم زیراکه مرا بالا کشیدی و دشمنانم را بر من مفتخر نساختی. .1
ای یهوه خدای من، نزد تو استغاثه نمودم و مرا شفا دادی. .2
ای خداوند جانم را از حفره برآوردی. مرا زنده ساختی تا به هاویه فرونروم. .3
ای مقدّسان خداوند او را بسرایید و به ذکر قدوسیّت او حمد گویید! .4
زیرا که غضب او لحظهای است و در رضامندی او زندگانی. شامگاه گریه نزیل می‌شود. صبحگاهان شادی رخ می‌نماید. .5
و امّا من در کامیابی خود گفتم، جنبش نخواهم خورد تا ابدالآباد. .6
ای خداوند به رضامندی خود کوه مرا در قوّت ثابت گردانیدی و چون روی خود را پوشانیدی پریشان شدم. .7
ای خداوند نزد تو فریاد برمی‌آورم و نزد خداوند تضرع می‌نمایم. .8
در خون من چه فایده است چون به حفره فرو روم؟ آیا خاکْ تو را حمد می‌گوید و راستی تو را اخبار می‌نماید؟ .9
ای خداوند بشنو و به من کرم فرما. ای خداوند مددکار من باش. .10
ماتم مرا برای من به رقص مبدل ساخته‌ای. پلاس را از من بیرون کرده و کمر مرا به شادی بستهای. .11
تا جلالم ترا سرود خواند و خاموش نشود. ای یهوه خدای من، تو را حمد خواهم گفت تا ابدالآباد. .12

  Psalms 30/150