Psalms 29/150   

[مزمور داود] ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید. جلال و قوّت را برای خداوند توصیف نمایید. .1
خداوند را به جلال اسم او تمجید نمایید. خداوند را در زینت قدوسیّت سجده کنید. .2
آواز خداوند فوق آبها است. خدای جلال رعد می‌دهد. خداوند بالای آبهای بسیار است. .3
آواز خداوند با قوّت است. آواز خداوند با جلال است. .4
آواز خداوند سروهای آزاد را می‌شکند. خداوند سروهای آزاد لبنان را می‌شکند. .5
آنها را مثل گوساله می‌جهاند. لبنان و سریون را مثل بچهٔ گاو وحشی. .6
آواز خداوند زبانه‌های آتش را می‌شکافد. .7
آواز خداوند صحرا را متزلزل می‌سازد. خداوند صحرای قادِشْ را متزلزل می‌سازد. .8
آواز خداوند غزالها را به درد زه می‌اندازد، و جنگل را بیبرگ می‌گرداند. و در هیکل او جمیعاً جلال را ذکر می‌کنند. .9
خداوند بر طوفان جلوس نموده. خداوند نشسته است پادشاه تا ابدالآباد. .10
خداوند قوم خود را قوّت خواهد بخشید. خداوند قوم خود را به سلامتی مبارک خواهد نمود. .11

  Psalms 29/150