Psalms 26/150   

[مزمور داود] ای خداوند، مرا داد بده زیرا که من در کمال خود رفتار نموده‌ام و بر خداوند توکل داشته‌ام، پس نخواهم لغزید. .1
ای خداوند مرا امتحان کن و مرا بیازما. باطن و قلب مرا مصفّی گردان. .2
زیرا که رحمت تو در مدّ نظر من است و در راستی تو رفتار نموده‌ام؛ .3
با مردان باطل ننشستهام و با منافقین داخل نخواهم شد. .4
از جماعت بدکاران نفرت می‌دارم و با طالحین نخواهم نشست. .5
دستهای خود را در صفا می‌شویم. مذبح تو را ای خداوند طواف خواهم نمود، .6
تا آواز حمد تو را بشنوانم و عجایب تو را اخبار نمایم. .7
ای خداوند محل خانهٔ تو را دوست می‌دارم و مقام سکونت جلال تو را. .8
جانم را با گناهکارانجمع مکن و نه حیات مرا با مردمان خونریز، .9
که در دستهای ایشان آزار است و دست راست ایشان پر از رشوه است. .10
و امّا من در کمال خود سالک می‌باشم. مرا خلاصی ده و بر من رحم فرما. .11
پایم در جای هموار ایستاده است. خداوند را در جماعتها متبارک خواهم خواند. .12

  Psalms 26/150