Psalms 24/150   

[مزمور داود] زمین و پُری آن از آن خداوند است، ربعمسکون و ساکنان آن. .1
زیرا که او اساس آن را بر دریاها نهاد و آن را بر نهرها ثابت گردانید. .2
کیست که به کوه خداوند برآید؟ و کیست که به مکان قدس او ساکن شود؟ .3
او که پاک دست و صافدل باشد، که جان خود را به بطالت ندهد و قسم دروغ نخورد. .4
او برکت را از خداوند خواهد یافت، و عدالت را از خدای نجات خود. .5
این است طبقهٔ طالبان او، طالبان روی تو ای [خدای] یعقوب. سِلاه. .6
ای دروازه‌ها سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافراشته شوید تا پادشاه جلالداخل شود! .7
این پادشاه جلال کیست؟ خداوند قدیر و جبار، خداوند که در جنگ جبار است! .8
ای دروازه‌ها، سرهای خود را برافرازید! ای درهای ابدی برافرازید تا پادشاه جلال داخل شود! .9
این پادشاه جلال کیست؟ یَهُوَه صَبایوت پادشاه جلال اوست! سلاه. .10

  Psalms 24/150