Psalms 23/150   

[مزمور داود] خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. .1
در مرتعهای سبز مرا می‌خواباند. نزد آبهای راحت مرا رهبری می‌کند. .2
جان مرا برمی‌گرداند و به خاطر نام خود به راه‌های عدالت هدایتم می‌نماید. .3
چون در وادی سایهٔ موت نیز راه روم از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی؛ عصا و چوبدستی تو مرا تسلی خواهد داد. .4
سفرهای برای من به حضور دشمنانم می‌گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده‌ای و کاسهام لبریز شده است. .5
هرآینه نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانهٔ خداوند ساکن خواهم بود تا ابدالآباد. .6

  Psalms 23/150