Psalms 149/150   

هلّلویاه! خداوند را سرود تازهبسرایید و تسبیح او را در جماعت مقدّسان! .1
اسرائیل در آفریننده خود شادی کنند و پسران صهیون در پادشاه خویش وجد نمایند. .2
نام او را با رقص تسبیح بخوانند. با بربط و عود او را بسرایند. .3
زیرا خداوند از قوم خویش رضامندی دارد. مسکینان را به نجاتْ جمیل می‌سازد. .4
مقدّسان از جلال فخر بنمایند. و بر بسترهای خود ترنّم بکنند. .5
تسبیحات بلند خدا در دهان ایشان باشد. و شمشیر دو دمه در دست ایشان. .6
تا از امّت‌ها انتقام بکشند و تأدیبها بر طوایف بنمایند. .7
و پادشاهان ایشان را به زنجیرها ببندند و سروران ایشان را به پابندهای آهنین. .8
و داوری را که مکتوب است بر ایشان اجرا دارند. این کرامت است برای همهٔ مقدّسان او. هلّلویاه! .9

  Psalms 149/150