Psalms 136/150   

خداوند را حمد گویید زیرا که نیکو است و رحمت او تا ابدالآباد است. .1
خدای خدایان را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .2
ربّ الارباب را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .3
او را که تنها کارهای عجیب عظیم می‌کند، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .4
او را که آسمانها را به حکمت آفرید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .5
او را که زمین را بر آبها گسترانید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .6
او را که نیّرهای بزرگ آفرید زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .7
آفتاب را برای سلطنت روز، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .8
ماه و ستارگان را برای سلطنت شب، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .9
که مصر را در نخستزادگانش زد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .10
و اسرائیل را از میان ایشان بیرون آورد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .11
با دست قویّ و بازوی دراز، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .12
او را که بحر قلزم را به دو بهره تقسیم کرد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .13
و اسرائیل را از میان آن گذرانید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .14
و فرعون و لشکر او را در بحرقلزم انداخت، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .15
او را که قوم خویش را در صحرا رهبری نمود، زیرا که رحمت او تاابدالآباد است. .16
او را که پادشاهان بزرگ را زد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .17
و پادشاهان ناموَر را کشت، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .18
سیحون پادشاه اموریان را، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .19
و عوج پادشاه باشان را، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .20
و زمین ایشان را به ارثیّت داد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .21
یعنی به ارثیّت بندهٔ خویش اسرائیل، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .22
و ما را در مذلّت ما به یاد آورد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .23
و مارا از دشمنان ما رهایی داد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .24
که همهٔ بشر را روزی می‌دهد، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .25
خدای آسمانها را حمد گویید، زیرا که رحمت او تا ابدالآباد است. .26

  Psalms 136/150