Psalms 135/150   

هلّلویاه، نام خداوند را تسبیح بخوانید! ای بندگان خداوند تسبیح بخوانید! .1
ای شما که در خانهٔ خداوند میایستید، در صحنهای خانهٔ خدای ما. .2
هلّلویاه، زیرا خداوند نیکو است! نام او را بسرایید زیرا که دلپسند است. .3
زیرا که خداوند یعقوب را برای خود برگزید، و اسرائیل را بجهت ملکِ خاصِّ خویش. .4
زیرا می‌دانم که خداوند بزرگ است و خداوند ما برتر است از جمیع خدایان. .5
هر آنچه خداوند خواست آن را کرد، در آسمان و در زمین و در دریا و در همهٔ لجّه‌ها. .6
ابرها را از اقصای زمین برمی‌آوَرَد و برقها را برای باران می‌سازد و بادها را از مخزنهای خویش بیرون می‌آورد. .7
که نخستزادگان مصر را کشت، هم از انسان هم از بهایم. .8
آیات و معجزات را در وسط تو ای مصر فرستاد، بر فرعون و بر جمیع بندگان وی. .9
که امّت‌های بسیار را زد و پادشاهان عظیم را کشت. .10
سیحون پادشاه اموریان و عوج پادشاه باشان وجمیع ممالک کنعان را. .11
و زمین ایشان را به میراث داد، یعنی به میراث قوم خود اسرائیل. .12
ای خداوند، نام توست تا ابدالآباد؛ و ای خداوند، یادگاری توست تا جمیع طبقات. .13
زیرا خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود و بر بندگان خویش شفقت خواهد فرمود. .14
بتهای امّت‌ها طلا و نقره می‌باشند، عمل دستهای انسان. .15
دهنها دارند و سخن نمی‌گویند؛ چشمان دارند و نمی‌بینند؛ .16
گوشها دارند و نمی‌شنوند، بلکه در دهان ایشان هیچ نَفَس نیست. .17
سازندگان آنها مثل آنها می‌باشند و هرکه بر آنها توکّل دارد. .18
ای خاندان اسرائیل، خداوند را متبارک خوانید. ای خاندان هارون، خداوند را متبارک خوانید. .19
ای خاندان لاوی، خداوند را متبارک خوانید. ای ترسندگان خداوند، خداوند را متبارک خوانید. .20
خداوند از صهیون متبارک باد، که در اورشلیم ساکن است. هلّلویاه. .21

  Psalms 135/150