Psalms 134/150   

[سرود درجات] هان خداوند را متبارک خوانید، ای جمیع بندگان خداوند که شبانگاه در خانهٔ خداوند میایستید! .1
دستهای خود را به قدس برافرازید، و خداوند را متبارک خوانید. .2
خداوند که آسمان و زمین را آفرید، تو را از صهیون برکت خواهد داد. .3

  Psalms 134/150