Psalms 126/150   

[سرود درجات] چون خداوند اسیران صهیون را باز آورد، مثل خواب بینندگان شدیم. .1
آنگاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از ترنّم. آنگاه در میان امّت‌ها گفتند که خداوند با ایشان کارهای عظیم کرده است. .2
خداوند برای ما کارهای عظیم کرده است که از آنها شادمان هستیم. .3
ای خداوند اسیران ما را باز آور، مثل نهرها در جنوب. .4
آنانی که با اشکها می‌کارند، با ترنّم درو خواهند نمود. .5
آنکه با گریه بیرون می‌رود و تخم برای زراعت می‌برد، هر آینه با ترنّم خواهد برگشت و بافه‌های خویش را خواهد آورد. .6

  Psalms 126/150