Psalms 112/150   

هللویاه! خوشابحال کسی که از خداوند می‌ترسد و در وصایای او بسیار رغبت دارد. .1
ذرّیتش در زمین زورآور خواهند بود. طبقه راستان مبارک خواهند شد. .2
توانگری و دولت در خانهٔ او خواهد بود و عدالتش تا به ابد پایدار است. .3
نور برای راستان در تاریکی طلوع می‌کند. او کریم و رحیم و عادل است. .4
فرخنده است شخصی که رئوف و قرض دهنده باشد. او کارهای خود را به انصاف استوار می‌دارد. .5
زیرا که تا به ابد جنبش نخواهد خورد. مرد عادل تا به ابد مذکور خواهد بود. .6
از خبر بد نخواهد ترسید. دل او پایدار است و بر خداوند توکّل دارد. .7
دل او استوار است و نخواهد ترسید تا آرزوی خویش را بر دشمنان خود ببیند. .8
بذل نموده، به فقرا بخشیده است؛ عدالتش تا به ابد پایدار است. شاخ او با عزّت افراشته خواهد شد. .9
شریر این را دیده، غضبناک خواهد شد. دندانهای خود را فشرده، گداخته خواهد گشت. آرزوی شریران زایل خواهد گردید. .10

  Psalms 112/150