Psalms 111/150   

هلّلویاه! خداوند را به تمامی دل حمد خواهم گفت، در مجلس راستان و در جماعت. .1
کارهای خداوند عظیم است، و همگانی که به آنها رغبت دارند در آنها تفتیش می‌کنند. .2
کار او جلال و کبریایی است و عدالت وی پایدار تا ابدالآباد. .3
یادگاری برای کارهای عجیب خود ساخته است. خداوند کریم و رحیم است. .4
ترسندگان خود را رزقی نیکوداده است. عهد خویش را به یاد خواهد داشت تا ابدالآباد. .5
قوّت اعمال خود را برای قوم خود بیان کرده است تا میراث امّت‌ها را بدیشان عطا فرماید. .6
کارهای دستهایش راستی و انصاف است و جمیع فرایض وی امین. .7
آنها پایدار است تا ابدالآباد. در راستی و استقامت کرده شده. .8
فدیهای برای قوم خود فرستاد و عهد خویش را تا ابد امر فرمود. نام او قدّوس و مهیب است. .9
ترس خداوند ابتدای حکمت است. همهٔ عاملین آنها را خردمندی نیکو است. حمد او پایدار است تا ابدالآباد. .10

  Psalms 111/150