Psalms 103/150   

[مزمور داود] ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هرچه در درون من است نام قدّوس او را متبارک خواند. .1
ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن! .2
که تمام گناهانت را می‌آمرزد و همهٔ مرضهای تو را شفا می‌بخشد؛ .3
که حیات تو را از هاویه فدیه می‌دهد و تاج رحمت و رأفت را بر سر تو می‌نهد؛ .4
که جان تو را به چیزهای نیکو سیر می‌کند تا جوانی تو مثل عقاب تازه شود. .5
خداوند عدالت را به جا می‌آورد و انصاف را برای جمیع مظلومان. .6
طریق‌های خویش را به موسی تعلیم داد و عملهای خود را به بنی‌اسرائیل. .7
خداوند رحمان و کریم است؛ دیر غضب و بسیار رحیم. .8
تا به ابد محاکمه نخواهد نمود و خشم را همیشه نگاه نخواهد داشت. .9
با ما موافق گناهان ما عمل ننموده، و به ما به حسب خطایای ما جزا نداده است. .10
زیرا آنقدر که آسمان از زمین بلندتر است، به همان قدر رحمت او بر ترسندگانش عظیم است. .11
به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است، به همان اندازه گناهان ما را از ما دور کرده است. .12
چنانکه پدر بر فرزندان خود رئوف است، همچنان خداوند بر ترسندگان خود رأفت می‌نماید. .13
زیرا جبلّت ما را می‌داند و یاد می‌دارد که ما خاک هستیم. .14
و امّا انسان، ایّام او مثل گیاه است، مثل گل صحرا همچنان می‌شکفد. .15
زیرا که باد بر آن میوزد و نابود می‌گردد و مکانش دیگر آن را نمی‌شناسد. .16
لیکن رحمت خداوند بر ترسندگانش از ازل تا ابدالآباد است و عدالت او بر فرزندانِ فرزندان. .17
بر آنانی که عهد او را حفظ می‌کنند و فرایض او را یاد می‌دارند تا آنها را به جا آورند. .18
خداوند تخت خود را بر آسمانها استوار نموده، و سلطنت او بر همه مسلّط است. .19
خداوند را متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوّت زورآورید و کلام او را به جا می‌آورید و آواز کلام او را گوش می‌گیرید! .20
ای جمیع لشکرهای او خداوند را متبارک خوانید! و ای خادمان او که ارادهٔ او را بجا می‌آورید! .21
ای همهٔ کارهای خداوند او را متبارک خوانید! در همهٔ مکانهای سلطنت او. ای جان من خداوند را متبارک بخوان! .22

  Psalms 103/150