Psalms 100/150   

ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. .1
خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنّم بیایید. .2
بدانید که یهوه خداست؛ او ما را آفرید. ما قوم او هستیم و گوسفندان مرتع او. .3
به دروازه‌های او با حمد بیایید و به صحنهای او با تسبیح! او را حمد گویید و نام او را متبارک خوانید! .4
زیرا که خداوند نیکوست و رحمت او ابدی و امانت وی تا ابدالآباد. .5

  Psalms 100/150