Psalms 1/150   

خوشابحال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد، و در مجلس استهزاکنندگان ننشیند؛ .1
بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می‌کند. .2
پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود، که میوهٔٔ خود را در موسمش می‌دهد، و برگش پژمرده نمی‌گردد و هر آنچه می‌کند نیک انجام خواهد بود. .3
شریران چنین نیستند، بلکه مثل کاهند که باد آن را پراکنده می‌کند. .4
لهذا شریران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان. .5
زیرا خداوند طریق عادلان را می‌داند، ولی طریق گناهکاران هلاک خواهد شد. .6

      Psalms 1/150